Analiza ryzyka – nowy obowiązek administratora danych osobowych

Przepisy RODO mówią, że obowiązkiem administratora danych (ADO) oraz podmiotów przetwarzających dane jest przeprowadzenie szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Szacowanie ryzyka ma w szczególności posłużyć jako jeden z elementów systemu realizacji prawa osób fizycznych do skutecznej ochrony ich danych osobowych. Słusznie RODO zwraca uwagę na to, że administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, które to środki muszą być odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W art. 1 ust. 2 RODO stwierdzono, że celem rozporządzenia jest ochrona podstawowych praw osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych.

Sposoby na osiągnięcie powyższego celu zostały określone w rozporządzeniu, a w szczególności w zapisach, które wskazują na konieczność zabezpieczenia danych:

  • Punkt 83 rozporządzenia, który dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych i zapobiegania niezgodnemu z RODO przetwarzaniu danych obligujeadministratora do oszacowania ryzyk właściwych dla procesu przetwarzania i wdrożenia środków minimalizujących te ryzyka. Środki te powinny zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiadać podatności zasobów na wskazane ryzyka.
  • Artykuł 24 ust. 1 rozporządzenia, w którym mowa o wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i orga­nizacyjnych celem zapewnienia zgodności przetwarzania danych z RODO. Wdrożenie środków wymaga oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zagrożeń.
  • Artykuł 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia zobowiązujący administratora i podmiot przetwarzający do zapewnienia należytego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, wynikającego z wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które, by móc spełnić swoją funkcję, muszą gwarantować bezpieczeństwo danych na odpowiednim poziomie. Poziom ryzyka wiąże się z przetwarzaniem danych.

Analizując powyższe zapisy rozporządzenia, należy zwrócić uwagę na fakt, że szacowanie ryzyka jest obowiązkiem administratora oraz podmiotu przetwarzającego i stanowi punkt wyjściowy do doboru i wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Środki te muszą skutecznie zapobiegać (z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa) przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z RODO. Właściwa analiza i szacowanie ryzyka daje podstawę do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które w rezultacie dadzą gwarancję właściwej ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

Operacjami niosącymi za sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych są operacje związane z wprowadzaniem nowych technologii przetwarzania danych (np. przetwarzanie danych online). Innym czynnikiem mającym wpływ na wzrost ryzyka naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych jest wprowadzenie istotnych zmian w systemie (procesie) przetwarzania (np. transfer danych do innych odbiorców, którzy na podstawie umów otrzymali możliwość ich przetwarzania). Każda zmiana technologii przetwarzania danych lub wdrażania nowych aplikacji będzie wymagała dokonania szacowania ryzyka.

Artykuł 35 ust. 3 RODO wskazuje, kiedy może zajść wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych:

  1. przy przetwarzaniu danych opartym na zautomatyzowanych systemach, które są wykorzystywane do profilowania danych,
  2. przy przetwarzaniu danych na dużą skalę, a szczególnie danych sensytywnych (art. 9 RODO),
  3. przy przetwarzaniu danych pochodzących z miejsc pub­licznych objętych monitoringiem na dużą skalę.

Przepisy RODO zobowiązują administratora danych oraz podmioty przetwarzające do zapewnienia prawa i wolności osób fizycznych, których dane przetwarzają. Aby zrea­lizować ten cel, administratorzy oraz podmioty przetwarzające muszą zapewnić właściwe środki ochrony przetwarzanych danych, adekwatne do poziomu ryzyka naruszenia wyżej wymienionych praw. Nienależyte wykonanie szacowania ryzyka i nienależyte dobranie środków bezpieczeństwa może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie praw i wolności osób fizycznych, których dane przetwarzają.

Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego jest związana z:

  1. niewłaściwym zidentyfikowaniem ryzyk,
  2. niewłaściwym oszacowaniem zidentyfikowanych ryzyk,
  3. nieodpowiednim zastosowaniem środków ochrony danych osobowych do zidentyfikowanych ryzyk.

Nałożenie przez rozporządzenie obowiązku szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych nie zbiegło się z określeniem w RODO zasad prowadzenia szacowania ryzyka ani określeniem definicji „szacowania ryzyka” czy też „ryzyka”, a także określenia metody prowadzenia tego szacowania. Zapewne taka konstrukcja RODO w tym zakresie miała na celu pozostawienie admi­nistratorom danych, którzy swoje obowiązki wykonują w różnych krajach i przy wykorzystaniu zróżnicowanych przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych, pewnej swobody w stosowaniu metod szacowania. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że szacowanie ryzyka jest prowadzone dla różnych rodzajów przetwarzanych informacji i danych w podmiotach europejskich i krajowych. Daje to możliwość stosowania wypróbowanych w jednostce standardów i metod szacowania ryzyka bez konieczności implementowania nowych rozwiązań.

Czym więc jest ryzyko?

Pojęcie ryzyka jest definiowane na wiele sposobów i n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem