Archiwalna dokumentacja pracowników – jak długo można ją przechowywać

Różnorodność informacji i dokumentów, jakie pracodawca może gromadzić o pracowniku, np. o wykształceniu i posiadanym doświadczeniu, o stanie zdrowia, o członkach rodziny, powoduje wątpliwości admi­nistratorów danych dotyczące okresów retencji danych, gdyż terminy przechowywania tych informacji są bardzo różne. Dodatkowo po wejściu w życie przepisów RODO w części ustaw zmieniono terminy określające czas przechowywania poszczególnych dokumentów, co dodatkowo spotęgowało chaos. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie najważniejszych terminów dotyczących przechowywania danych osobowych pracowników.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Przed 1 stycznia 2019 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami pracodawca był zobowiązany do przechowywania akt pracowniczych przez 50 lat (co wynikało z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

Obecnie zgodnie z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Modyfikacje w tym zakresie zostały jednak wprowadzone w art. 125a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), zgodnie z ustępem 4 tego artykułu: pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Jednakże pracodawca jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty ubezpieczonego pracownika przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym:

  • pracownik zakończył pracę u danego pracodawcy, w przypadku gdy pracownik został zatrudniony po dniu 31 grudnia 2018 r.,
  • został złożony raport informacyjny przez pracodawcę za pracownika zatrudnionego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r.

W praktyce oznacza to, że ustawodawca przewidział możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r., jeżeli pracodawca złoży raport informacyjny do ZUS zawierający zestawienie informacji dotyczących ubezpieczonego pracownika. W takim przypadku okres przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. W tej sytuacji, jeśli pracodawca nie złoży wskazanego wyżej raportu, jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty przez okres 50 lat.

Nie ma natomiast możliwości złożenia raportu informacyjnego za pracownika zatrudnionego przed dniem 1 stycznia 1999 r., w związku z czym okres przechowania jego akt pracowniczych będzie wynosił tak jak dotychczas 50 lat.

Szczegółowe terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Omawiając okres retencji danych pracowniczych, warto zaznaczyć, że w Kodeksie pracy uregulowano także szereg innych sytuacji, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został doprecyzowany wraz ze wskazaniem terminów możliwości usunięcia danych byłego pracownika.

Zgodnie z art. 944 Kodeksu pracy: jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca:

  • jest stroną tego postępowania – przechowuje dokumentację pracowniczą do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, czyli 10 lat,
  • powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, tj. 10 lat, przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca zawiadamia, w postaci papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz, w przypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu doku­mentacji pracowniczej.

W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa, w 10 lat po zakończeniu poprzedniego zatrudnienia, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. W takim przypadku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł (art. 94[5] Kodeksu pracy).

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem