Atrapy kamer na terenie organizacji a przepisy o ochronie danych osobowych

Od czasu wejścia w życie przepisów RODO i związanych z nim aktualizacji ustaw sektorowych, kwestie wykorzystania monitoringu, zwłaszcza w zakła­dach pracy, zostały szczegółowo uregulowane

Zastosowanie monitoringu, także ze względów bezpieczeństwa, zostało obwarowane szeregiem wymogów, które należy spełnić, aby móc legalnie taki monitoring stosować.

Cele stosowania monitoringu w zakładach pracy

Zgodnie z art. 222 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może zastosować szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

W kontekście powołanego przepisu trzeba zwrócić uwagę na cel zastosowania monitoringu wizyjnego, jaki został wskazany przez ustawodawcę. Głównym i podstawowym celem stosowania monitoringu powinno być bezpieczeństwo osób, mienia i informacji. Oznacza to, że zastosowanie monitoringu musi wynikać z konkretnych potrzeb, jakie istnieją u danego administratora danych. Nie mogą to być cele iluzoryczne czy wyimaginowane, ale realne, wymagające podjęcia określonych działań, związanych z montażem kamer i rejestrowaniem obrazu lub jego podglądem na żywo.

W tym zakresie montaż atrap kamer nie pozwoli administratorowi danych na realizację zamierzonego celu związanego z zapewnianiem bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy czy też innej jednostki. W tym miejscu warto powołać stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w przewodniku opublikowanym w dniu 15 czerwca 2018 r. pt. „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego” wskazał, że „stanowisko organu ds. ochrony danych osobowych jest w tej kwestii niezmienne – stosowanie atrap powinno być zakazane. Atrapy kamer z jednej strony wprowadzają u potencjalnie monitorowanych poczucie ingerencji w sferę prywatności, a z drugiej mylne poczucie zwiększonego bezpieczeństwa. Niepożądane skutki związane z wykorzystaniem monitoringu, także z atrapami kamer, czy to w otwartej przestrzeni, jak np. boiska szkolne, czy też w zamkniętej, jak np. szatnie czy korytarze, mogą przeważać nad ewentualnymi korzyściami wynikającymi z ich stosowania i tym samym podawać w wątpliwość skuteczność i adekwatność tego narzędzia w realizacji zamierzonego celu w danych okolicznościach”. PUODO jedno­znacznie wskazuje zatem, że zastosowanie atrap kamer nie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, co byłoby celem administratora danych.

WAŻNE!

Zastosowanie monitoringu musi zawsze zmierzać do realizacji konkretnych celów administratora danych. Cele te zazwyczaj są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ewentualnie, jak wynika z powołanego wyżej przepisu, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji. Jednakże zastosowanie atrap kamer nie pozwala administratorowi danych na realizację tak postawionych celów, gdyż nie ma możliwości korzystania ze zwykłych funkcji, jakie daje monitoring wizyjny, tj. rejestrowania obrazu czy też podglądu na żywo.

Podstawa prawna stosowania monitoringu

Ponadto należy pamiętać, że zastosowanie monitoringu musi odbywać się na odpowiedniej podstawie prawnej. Podstawą prawną wdrożenia monitoringu może być powołany wyżej przepis Kodeksu pracy, zgoda osoby, której dane dotyczą, ale w wielu sytuacjach będzie to także podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacja celów wynikających z prawnie uza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem