Audyt legalności pozyskanych zgód

W celu upewnienia się, czy organizacja posiada odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy najpierw sprawdzić, czy w ogóle do danego procesu przetwarzania danych osobowych potrzebna jest zgoda. Nie wszystkie bowiem operacje przetwarzania wymagają zgody.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych może m.in. opierać się na:

 1. prawnym obowiązku (np. obowiązek tworzenia i długo­letniego przechowywania akt osobowych pracowników wynika z przepisów prawa);
   
 2. prawnie uzasadnionym interesie administratora (np. marketing produktów do własnych klientów, względy bezpieczeństwa IT, dochodzenie roszczeń);
   
 3. umowie – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy albo komunikacji przed trans­akcją (przetwarzanie przedkontraktowe może nastąpić jedynie na żądanie klienta, tzn. gdy sam klient zwraca się o udzielenie informacji lub oferty e-mailowo/telefonicznie/poprzez komunikator);
   
 4. konieczności wykonania zadania w interesie publicznym.

W tych przypadkach nie jest konieczne pozyskiwanie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych. Oczywiście zakres danych podlegających przetwarzaniu w powyższych przypadkach powinien być ograniczony do minimum, tj. jedynie do tego, co jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w danym przypadku. Jeśli administrator chciałby przetwarzać większą ilość danych – wówczas musi uzyskać na to zgodę podmiotu danych.
 

WAŻNE!

Jeśli prowadzi się sklep internetowy, nie trzeba w formularzu zamówienia (ani w regulaminie, ani w żadnym innym miejscu) umieszczać zgody o treści Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia jest bowiem wykonaniem umowy zawieranej z konsumentem. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wykonywanie umowy stanowi samodzielną przesłankę przetwarzania danych osobowych.


Jeśli ustali się już, że przetwarzanie nie może się odbywać na żadnej innej podstawie niż zgoda, wówczas RODO w art. 4 pkt 11 stanowi, że zgoda taka powinna być:

 • dobrowolna,
 • konkretna,
 • świadoma,
 • jednoznaczna.

Przepis ten wskazuje również, że zgoda na gruncie RODO nie musi mieć postaci oświadczenia (pisemnego lub elektronicznego), ale może zostać wyrażona przez każde odpowiednio „wyraźne działanie potwierdzające”.

Z kolei w art. 7 RODO wskazuje, że ponadto:

 • Administrator musi być w stanie wykazać, że została udzielona zgoda. Musi być zatem ona utrwalona – w formie pisemnej lub pisemnego oświadczenia elektronicznego, w formie odpowiedniego logu informatycznego (np. potwierdzającego, że dany użytkownik zaznaczył odpowiedni checkbox lub wykonał jakąś inną akcję), w formie ustnej (wówczas rozmowa musi być nagrana).
 • Jeśli zgoda wyrażana jest w pisemnym (lub elektronicznym) oświadczeniu, które zawiera też informacje w innych kwestiach (np. regulamin usługi, a w nim zawarte postanowienia o danych osobowych), to należy wyraźnie oddzielić kwestię zgody od innych treści. Zapytanie o zgodę musi być łatwo dostępne (a nie zamieszczone
 • na końcu wielostronicowego dokumentu) i łatwo zrozumiałe. Ogólnie nie zaleca się umieszczania zgód w regulaminach internetowych, gdyż wówczas może się okazać, że zgoda nie została udzielona przez użytkownika w sposób świadomy (mało kto czyta regulaminy). Natomiast jeśli klient podpisywałby jakiś regulamin pisemny, to można pod tekstem regulaminu umieścić miejsce na podpis, a następnie (po oddzieleniu poziomą linią) umieścić tekst dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych i tutaj umieścić miejsce na kolejny podpis.
 • Zgodę musi się dać łatwo wycofać. Wycofać zgodę powinno być tak samo łatwo, jak ją wyrazić. Na przykład jeśli jednym kliknięciem można zapisać się na news­letter, wówczas jednym kliknięciem powinno być możliwe wypisanie się z listy, jeśli zgoda została wyrażona ustnie przez telefon, wówczas jednym krótkim tele­fonem można ją odwołać.

Zgoda dobrowolna

Nie można uzależniać zawarcia czy wykonania umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. Jeśli umowa składa się z nienegocjowalnych ogólnych warunków umów lub regulaminu, wówczas nie powinno się w tych dokumentach „ukrywać” zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Przykładowo, jeśli sprzedaje się meble kuchenne, nie można uzależniać dokonania transakcji (sprzedaży kompletu mebli) od zgody klienta na przekazanie jego danych osobowych do firmy z sektora AGD w celu dobrania odpowiedniego dla niego zestawu sprzętów kuchennych.

Nie ma natomiast problemu, jeśli oferuje się jakiś prezent (e-book, nagranie wideo) czy rabat w zamian za zapisanie się na listę e-mailingową. Trzeba jedynie jasno okreś­lić, o jakie dane się prosi, w jakim celu i co oferuje się w zamian.

RODO wskazuje, że w niektórych sytuacjach dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy stronami i wówczas prośba podmiotu „silniejszego” o wyrażenie przez podmiot „słabszy” zgody na przetwarzanie danych osobowych może nie być postrzegana jako dająca dobrowolność wyboru. Przykładem może być pracodawca, który prosi pracowników o wyrażenie zgody na monitoring w miejscu pracy. Od razu nasuwa się konstatacja, że podjęcie decyzji w tej kwestii przez pracowników może być podyktowane obawą utraty pracy, jeśli nie wyrażą zgody. Taka zgoda nie będzie zatem postrzegana jako dobrowolna w świetle RODO.
 

Zgoda musi być dobrowolna. Nie wolno uzależniać zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie jest konieczne do wykonania tej umowy.

Oferowanie prezentu (lead magnet) w zamian za podanie danych osobowych na konkretny cel (np. zapis do newslettera) jest dozwolone. RODO nie zmienia tej kwestii. Trzeba pamiętać jednak, że subskrybent musi być poinformowany i świadomy, komu i na jaki cel przekazuje swoje dane.


Zgoda świadoma

Zgoda musi być świadoma, czyli wymagane jest konkretne pozytywne działanie użytkownika. Domyślnie zaznaczone checkboxy czy jakiekolwiek milczenie nie jest zgodą. Nie można przyjmować zgody na zasadzie opt-out, tzn. domyślnie uważać, że zgoda została wyrażona, a tylko w razie sprzeciwu zaprzestać przetwarzania danych.

W świetle RODO trzeba odpowiednio ostrożnie zaplanować proces zbierania zgód. Przepisy wskazują, że (przykładowo) zbyt nachalne ukazywanie okienka nakłaniającego do wyrażenia zgody w czasie korzystania z usługi, które w efekcie ją zakłóca, może nie być uznane za świadome, ani za dobrowolne wyrażenie zgody. Ktoś, kto zaznaczy zgodę tylko po to, by pozbyć się tego okienka, nie będzie działał w sposób w pełni świadomy i dobrowolny.

Ponadto wymóg „świadomej zgody” oznacza również konieczność udzielenia niektórych informacji użytkownikowi. Nie chodzi tutaj o udzielenie wszystkich informacji, które są wymienione w art. 13 i 14 RODO (czym innym jest bowiem spełnienie obowiązku informacyjnego, a czym innym zadbanie o to, by zgoda była świadoma).

Grupa Robocza Art. 29 wskazuje w swoich wytycznych[1], że aby zgodę można było uznać za świadomą, podmiot danych musi być poinformowany co najmniej o:

 • tożsamości administratora danych,
 • celu lub celach przetwarzania (kilka celów jest dopuszczalnych, jeśli są ze sobą związane i zostały odpowiednio przejrzyście opisane),
 • jakie dane będą podlegały przetwarzaniu (np. w e-mail marketingu nie tylko dana w postaci adresu e-mail, lecz również „zachowanie” subskrybenta w reakcji na otrzymywane e-maile (historia otwieralności itp.),
 • możliwości odwołania zgody,
 • stosowaniu wobec niego profilowania,
 • przekazywaniu danych do państw trzecich (jeśli ma to miejsce).
   

Zgoda musi być świadoma. Wymagane jest aktywne działanie użytkownika.

Milczenie nigdy nie może być uznane za zgodę. Zgoda nie będzie dobrowolna, jeśli będzie ukryta w nienegocjowanym załączniku.

Świadomie można wyrazić zgodę, tylko posiadając pewne informacje. Administrator musi zatem przekazać podmiotowi danych informacje, na podstawie których będzie mogła być podjęta świadoma decyzja (o udzieleniu zgody bądź nie).


Zgoda konkretna

RODO wskazuje także, że zgoda musi być konkretna. Oznacza to, że musi spełniać kilka warunków:

 • Użytkownik musi wiedzieć, komu udziela zgody. Należy podać swoje dane w treści zgody. Jeśli ma się zamiar przekazywać dane podmiotom trzecim, to one też powinny być wymienione w treści zgody. Nie wystarczy blankietowe sformułowanie „i partnerów”.
 • Użytkownik musi wiedzieć, na co konkretnie wyraża zgodę. Najlepiej jest podać, o które dane chodzi (np. czy tylko adres e-mail, czy adres pocztowy, numer telefonu, historię zakupów).
 • Użytkownik musi wiedzieć, na jaki cel przekazuje dane. Jeśli ma się zamiar przetwarzać dane na kilka celów, najlepiej byłoby odbierać odrębną zgodę na każdy cel. Czasami może być dopuszczalne zgromadzenie kilku celów w jednej zgodzie, jeśli są one ze sobą mocno powiązane i nie ma wątpliwości, co konkretnie administrator będzie z tymi danymi czynił.

Zgoda może dotyczyć wielu operacji przetwarzania naraz, byleby dotyczyły one tego samego celu przetwarzania.
 

PRZYKŁAD

Przykład poprawnej treści zgody:

Zgadzam się na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych (imię i adres e-mail) przez spółkę XYZ Sp. z o.o. na cele marketingowe.

 

PRZYKŁAD

Przykład niepoprawnej treści zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie och...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem