Audyt przetwarzania danych osobowych w dziale HR

Od 25 maja 2018 r. każdy pracodawca przetwarzający dane osobowe może być skontrolowany pod kątem spełnienia wymagań RODO, a każdej osobie fizycznej (kandydatowi do pracy, pracownikowi, osobom korzystającym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.) będzie przysługiwał szeroki zakres uprawnień. Jednocześnie charakter przetwarzanych danych osobowych w obszarze kadrowym powoduje, że w niektórych przypadkach wybrane wymagania RODO nie będą musiały być spełniane.

Wdrażanie RODO

Przepisy RODO tak skonstruowano, by administrator danych osobowych był zobligowany do oceny, w jakim zakresie i na jakim poziomie musi spełniać wymagania rozporządzenia. Stąd w pierwszej kolejności powinien ustalić charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Ustalenie stanu wyjściowego

Jeśli chce się mieć pewność, że organizacja przetwarza dane kadrowe zgodnie z wymaganiami RODO, należy ustalić, z jakimi (czyimi) konkretnie danymi ma się do czynienia, w jakim celu je się przetwarza, za pomocą jakich systemów i na jakiej podstawie prawnej. Wbrew pozorom w obszarze HR, który przecież jest wyjątkowo mocno „uregulowany” pod kątem prawa (np. przepisów prawa pracy), nadal pojawia się dużo problemów ze zbieraniem danych osobowych w zakresie, na jaki aktualne przepisy prawa nie pozwalają, albo też na niewłaściwych podstawach prawnych.

PRZYKŁAD!

Należy ustalić, na jakiej podstawie prawnej są zbierane przez pracodawcę dane osób zatrudnianych, np. w ramach kwestionariuszy osobowych – jeżeli we wzorze kwestionariusza widnieje klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach zatrudnienia, to znaczy, że organizacja nie rozu­mie, iż te dane zbierane są na podstawie przepisów prawa pracy, konkretnie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Warto zweryfikować, czy stosuje się aktualne wzory kwestionariusza osoby zatrudnianej czy też ubiegającej się o pracę. Załączniki do rozporządzenia zawierają aktualne wzory tych dokumentów.


Określanie rodzaju i zakresu danych osobowych w HR

Zbiory danych to zestawienia danych osobowych przetwarzane w danym celu, zakresie i na określonej podstawie prawnej. Zazwyczaj dane w konkretnych zbiorach są przetwarzane w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej (za pomocą systemów informatycznych). Zbiory danych to podstawowe „aktywa”, które podlegają ochronie prawnej na gruncie RODO.
 

PRZYKŁAD!

Najczęściej występujące zbiory danych osobowych w obszarze HR:

  • kandydatów do pracy – zbiór zawiera dane osób ubiegających się o zatrudnienie i biorących udział w rekrutacjach;
  • kadrowo-płacowy – czyli dane związane z nawiązaniem i zakończeniem stosunku pracy, w tym zawarte w teczkach osobowych pracowników, dane płacowe, dotyczące nieobecności w pracy i wiele innych związanych z realizacją obowiązków pracodawcy wobec pracownika (np. rozliczenia wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, US). Ten zbiór przetwarzany jest często w formie papierowej (np. teczki pracownika),  i elektronicznej (system kadrowo-płacowy, Płatnik, bankowość elektroniczna itp.);
  • współpracowników – a więc osób, z którymi organizacja zawarła umowy cywilnoprawne, takie jak zlecenia czy o dzieło;
  • osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zbiór ten zawiera dane osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, zgodnie z przyjętym w tym zakresie przez pracodawcę regulaminem ZFŚS.

 

UWAGA!

Rzeczywistości może występować znacznie więcej zbiorów danych. Wszystko zależy od konkretnej organizacji i sposobu jej funkcjonowania (np. korzystanie z pracy pracowników tymczasowych, praktykantów lub stażystów również może spowodować powstanie dodatkowego zbioru danych).

 

Uprawnienia wynikające z RODO

 

Po określeniu rodzaju danych osobowych należy ustalić, jakie uprawnienia wynikające z RODO mogą przysługiwać konkretnym osobom, których dane są przetwarzane w poszczególnych zbiorach. Wiąże się to z koniecznością inwentaryzacji poszczególnych danych osobowych w postaci zbiorów z uwzględnieniem kryteriów celu, zakresu i podstawy prawnej przetwarzania danych, a także formy przetwarzania (papierowa czy elektroniczna). Te elementy mają bowiem wpływ na zakres uprawnień, jakie będą przysługiwały osobom fizycznym...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem