Audyt umów powierzenia

RODO znacząco zmienia wymogi dotyczące umów zawieranych z podmiotami, którym powierza się dane do przetwarzania (procesorów). Artykuł 28 ust. 3 RODO wymienia osiem obowiązków procesorów, które powinny być wpisane do takiej umowy powierzenia:

 1. przetwarzanie danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (np. wprowadzenie danych do systemu informatycznego dostarczanego przez procesora w trybie SaaS będzie mogło być traktowane jako takie „udokumentowane polecenie”, jeśli procesor zapisuje odpowiednie logi informatyczne dokumentujące takie czynności wprowadzenia danych);
   
 2. zobowiązanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;
   
 3. podjęcie odpowiednich środków zabezpieczających dane;
   
 4. zapewnienie, że ewentualni podprocesorzy zapewniają takie same warunki bezpieczeństwa danych jak procesor;
   
 5. pomoc administratorowi w wywiązywaniu się z realizacji praw podmiotów danych (prawo do informacji, prawo do bycia zapomnianym itd.);
   
 6. pomoc administratorowi w zapewnianiu bezpieczeństwa danych oraz w raportowaniu o incydentach;
   
 7. usunięcie lub zwrotne przekazanie administratorowi wszelkich danych po zakończeniu współpracy;
   
 8. przekazywanie administratorowi wszelkich informacji świadczących o spełnianiu przez procesora wymogów RODO oraz umożliwienie administratorowi dokonywania audytów w przedsiębiorstwie procesora.

Audyt takich umów będzie polegać na sprawdzeniu, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w umowie.

Ułatwieniem, które wprowadza RODO, jest fakt, że umowa powierzenia przetwarzania danych może być zawarta w formie elektronicznej (poprzednio wymagana była forma pisemna). Ułatwia to znacznie korzystanie z narzędzi internetowych – różnego rodzaju biznesowych usług Saas i aplikacji, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a które obecnie są oferowane globalnie.

Najbardziej jedn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem