Audyt zapewnienia realizacji praw podmiotów danych

Artykuły 12–21 RODO regulują prawa osób, których dane dotyczą. Niektóre z tych praw były wymienione w ten sam sposób w poprzednich przepisach, inne są nowe – stanowią dostosowanie przepisów do nowych realiów technologicznych oraz do dotychczasowego orzecznictwa.

Prowadząc audyt organizacji pod kątem przygotowania do stosowania powyższych praw w praktyce, należy pochylić się nad każdym z wymienionych w art. 12–21 RODO uprawnień i sprawdzić, czy odpowiednie osoby w firmie wiedzą, jak postępować (krok po kroku) w razie otrzymania prośby o realizację danego prawa. Do tego celu najlepiej stworzyć odpowiednie procedury (instrukcje) i zaznajomić z nimi odpowiednich pracowników (odpowiedzialnych za dany proces).

Nie ma jednej uniwersalnej zasady, według której prawa wymienione w art. 12–21 RODO mogłyby być realizowane we wszystkich firmach. W każdym przypadku bowiem sposób realizacji musi być dostosowany do konkretnej firmy. Poniżej przedstawiono zestaw uniwersalnych wskazówek, które można zastosować, przygotowując się do obsługi zapytań podmiotów danych, korzystających ze swoich uprawnień na podstawie art. 12–21 RODO.

Prawo do informacji

Artykuł 13 RODO wprowadza szczegółową listę informacji, które powinny być udzielane osobie już w momencie odbierania od niej danych.

Artykuł 14 RODO wdraża podobną listę w przypadku pozyskiwania danych osobowych od innego podmiotu niż osoba, której dane dotyczą. Wówczas informacje mają być podane podmiotowi danych przy pierwszej komunikacji.

Nawet jeśli administrator prawidłowo wykona obowiązek informacyjny już przy zbieraniu danych, to podmiot danych posiada uprawnienie do podania mu wszelkich szczegółów przetwarzania jego dany...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem