Badanie stanu zdrowia

Aktualnie specustawa nie umożliwia pracodawcom badania stanu zdrowia pracowników w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Możliwe, że w tym zakresie pojawią się jakieś decyzje bądź zalecenia czy wytyczne ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego bądź upoważnionych przez niego państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (na podstawie art. 17 specustawy).

Należy jednak pamiętać, że na pracodawcy ciążą okreś­lone obowiązki w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników, wynikające z Kodeksu pracy, polegające na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli u pracownika pojawiają się widoczne objawy choroby (kaszel, katar, gorączka), pracodawca powinien odsunąć pracownika od pracy. Dodatkowo można rozważyć skierowanie pracownika na dodatkowe badania okresowe, jeżeli zachodzi wątpliwość, czy aktualne badania lekarskie są nadal ważne. Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jeżeli więc w trakcie obowiązywania aktualnego orzeczenia lekarskiego zajdzie zdarzenie, które będzie wskazywało na zmianę stanu zdrowia pracownika, pracodawca powinien skierować pracownika na ponowne badania. Ważne, aby zmiana stanu zdrowia pracownika była w istocie możliwa do zaobserwowania – nie wystarczy informacja, że pracownik wrócił z miejsca występowania koronawirusa.

W sytuacji skierowania pracownika na dodatkowe badania pracodawca przetwarza dane na postawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Pomiar temperatury ciała

W przypadku podejmowania przez pracodawcę innych dodatkowych działań, np. pomiaru temperatury pracownika, może dochodzić do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych dotyczących zdrowia tego pracownika. Podstawą przetwarzania tych danych może być przesłanka z art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 207 Kodeksu pracy.

Zbieranie oświadczeń o podróżach pracowników

Pojawia się też pytanie o to, czy pracodawca może pytać swoich pracowników, skąd wrócili po urlopie wypoczyn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem