Co w sytuacji sporu między audytorem wewnętrznym a IOD

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, zarówno IOD, jak i audytor wewnętrzny posiadają gwarancje niezależności, które muszą być respektowane przez kierownictwo jednostki oraz oba te podmioty. Zadaniami IOD oraz audytora wewnętrznego jest wsparcie kierownika jednostki w realizacji jej celów. Role IOD i audytora wewnętrznego nie kolidują ze sobą, a wręcz przeciwnie – poprzez realizację swoich zadań podmioty te powinny wzajemnie się wspierać i uzupełniać.

W powołanym wyżej stanowisku PUODO i Ministerstwa Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. – „Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO” – wskazano także sposób postępowania, w sytuacji gdyby doszło do konfliktu kompetencyjnego między IOD a audytorem wewnętrznym. Zgodnie ze wskazanym stanowiskiem: „w przypadku gdy audyt obejmuje zadania realizowane przez IOD, audytor wewnętrzny powinien odnosić się do badanego obszaru, nie formułując wniosków dotyczących bezpośrednich działań IOD. W tym zakresie ostateczne decyzje podejmuje kierownik jednostki. Jeżeli IOD nie zgadza się ze stanowiskiem kierownika jednostki sektora finansów publicznych, powinien mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska, które powinno zostać uzasadnione i udokumentowane. Materiał ten może być przydatny w celach dowodowych w przypadkach oceny prawidłowości wykonywania funkcji IOD w kontekście jego odpowiedzialności na gruncie przepisów prawa pracy lub Kodeksu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem