Czy dane osobowe zleceniobiorców podlegają tym samym rygorom co dane pracowników?

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników zostały dość szczegółowo uregulowane w przepisach RODO oraz Kodeksu pracy. Wątpliwości mogą się jednak pojawić w przypadku osób, które „zatrudnione” są w zakładzie pracy w ramach tzw. niepracowniczych form zatrudnienia. Bardzo często są to umowy-zlecenia, z tym że mogą to być również umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług i inne.

Mimo że osoby te nie posiadają formalnej umowy o pracę, to w praktyce właściwie wykonują te same czynności co inni pracownicy i podlegają tym samym rygorom (w zakresie godzin pracy, przerw w pracy itd.). Sytuacja faktyczna tych osób często jest na tyle zbliżona do sytuacji pracowników, że niejednokrotnie współpracownicy nawet nie wiedzą, które osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a które nie. W takich przypadkach nawet osoby, które dokonują przetwarzania danych w imieniu administratora danych, np. kadrowe, stosują wobec zleceniobiorców te same zasady co wobec pracowników. Zasadniczo nie jest to błędna praktyka, gdyż Kodeks pracy dość szczegółowo reguluje możliwość przetwarzania danych osobowych pracowników, mocno chroniąc ich prywatność, więc stosowanie tych samy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem