Czy kontroler PIP ma prawo do wglądu do dokumentacji pracowniczej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy administratorzy danych są zobowiązani do szczególnej ochrony danych osobowych pracowników. W tej sytuacji pojawia się szereg wątpliwości, kiedy i w jakim zakresie dane osobowe pracowników mogą być ujawniane oraz kto i na jakiej podstawie może mieć do nich dostęp.

Jednym z takich przypadków jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP). Nie ulega wątpliwości, że aby kontroler PIP mógł prawidłowo skontrolować pracodawcę, musi mieć dostęp do dokumentów i informacji, które pozwolą mu na weryfikację przestrzegania przepisów prawa w danym zakładzie pracy.

W jakim zatem zakresie kontroler PIP ma prawo do wglądu do dokumentacji pracowniczej?

Podstawy prawne dostępu do danych osobowych

Analizując możliwość przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępnienia innym podmiotom, administrator danych powinien zacząć od art. 6 RODO, według którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, w zakresie w jakim spełniony został co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 tego przepisu.

W przypadku kontroli PIP podstawą prawną dostępu do danych osobowych pracowników, kontrolowanego podmiotu, będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który stanowi, że dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Należy jednak pamiętać, że wskazany wyżej przepis nie będzie stanowił samodzielnej przesłanki uzasadniającej dostęp kontrolerów PIP do danych osobowych pracowników kontrolowanego zakładu pracy. Wynika to z faktu, że powołany wyżej przepis wymaga odniesienia i powiązania go z inną szczegółową regulacją prawną. W przypadku działań kontrolerów PIP będzie to ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 589 – dalej: ustawa o PIP).

Zadania PIP w zakresie kontroli pracodawców

Dozwolony zakres, w jakim kontrolerzy PIP mogą mieć dostęp do danych osobowych pracowników, wynika z ich uprawnień i zadań, jakie przyznaje im ustawa o PIP.

Zgodnie z art. 10 ustawy o PIP do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

  • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnianiem młodocianych i osób niepełnosprawnych;
  • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności;
  • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
  • kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924);
  • prawo do wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119–123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem