Czy można żądać skanu dowodu osobistego w kontekście RODO?

Żądanie kopii dowodu osobistego przez administratorów danych, w tym w szczególności przez podmioty prywatne, było jeszcze kilka lat temu stosunkowo częstą praktyką. Obecnie wraz ze wzrostem świadomości przedsiębiorców oraz osób, których dane dotyczą, co po części jest wynikiem wejścia w życie przepisów RODO, a także przepisów ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 53), takie sytuacje są coraz rzadsze

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy prawa nie wprowadzają bezwzględnego zakazu kserowania dowodów osobistych, ale bardzo mocno ograniczają taką możliwość, szczegółowo regulując, kiedy i w jakich sytuacjach można skserować lub zeskanować dokument tożsamości.

Definicja kopii dowodu tożsamości

Omawiając dopuszczalność wykonywania kopii dokumentu tożsamości, nie sposób nie zacząć od samej definicji regulującej, czym jest kopia dokumentu. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dokumentach publicznych: replika dokumentu publicznego oznacza odwzorowanie lub kopię wielkości od 75 do 120% oryginału o cechach auten­tyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Jak zatem wynika z powyższej definicji, nie każda kserokopia dokumentu tożsamości będzie jego repliką. Kserokopie i wydruki komputerowe dokumentów tożsamości wykonane do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów nie będą uznawane za replikę dokumentu publicznego.

Powyższe rozróżnienie jest o tyle istotne, że zgodnie z art. 58 ustawy o dokumentach publicznych: kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Mając zatem na uwadze wyżej wskazane przepisy, można przyjąć, że podmioty, które wykonują kserokopie dokumentów na podstawie szczegółowych przepisów, nie będą podlegały odpowiedzialności karnej z art. 58 ustawy o dokumentach publicznych. Administrator danych powinien jednak w każdej takiej sytuacji zachować dużą ostrożność, by minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności karnej.

Kiedy można żądać skanu dowodu osobistego?

Jak już wskazano wcześniej, dopuszczalność wykonania kserokopii lub skanu dokumentu tożsamości przez admi­nistratora danych wynika przede wszystkim z przepisów prawa. Podmiotami, którym przepisy prawa dają możliwość wykonania kserokopii dowodu tożsamości, są przede wszystkim banki. W takich sytuacjach najczęściej przywoływany jest art. 112b Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939), banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Należy jednak zauważyć, że w swoim komunikacie z dnia 11 lipca 2019 r. pt. „Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości”[1], Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wskazał, że wykonywanie kopii dokumentów tożsamości przez banki jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. Nie można ich wykonywać np. w przypadku zakładania konta, sprawdzania zdolności kredytowej czy zawierania umowy kredytowej. Jak zaznaczył PUODO: „Banki powołują się przy tym na art. 112b ustawy Prawo bankowe. Jednak przepis ten uprawnia je do przetwarzania danych zawartych w dokumentach tożsamości. Nic nie stanowi o sporządzaniu kopii tych dokumentów”[2].

Przepisem, który natomiast pozwala bankom na wykonywanie kserokopii i skanów dokumentów tożsamości, jest art. 34 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), zgodnie z którym instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

Jak wynika z powyższego, nawet administratorzy danych, którzy na podstawie przepisów szczególnych, mają możliwość wykonywania kserokopii i skanów dokumentów tożsamości,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem