Czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to jest to samo

„Dostęp” do danych a „wgląd” do danych

Analizując zagadnienie, czy należy rozróżniać „dostęp” do danych od „wglądu” do danych, można powołać się na użycie obu tych zwrotów w praktyce działalności organów nadzorczych, w tym polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO). W tym aspekcie można przeanalizować pisma i decyzje PUODO, w których organ ten używa obu tych zwrotów zamiennie jako synonimów.

Jednakże pojawiające się w praktyce działalności administratorów danych wątpliwości dotyczące formy i sposobu realizacji prawa dostępu do danych osobowych wymagają szerszego omówienia.

Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji takich, jak:

  • cele przetwarzania,
  • kategorie odnośnych danych osobowych,
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wszelkie dostępne informacje o ich źródle – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której one dotyczą,
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli natomiast dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinf...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem