Czy przedsiębiorca musi informować dłużnika o udostępnieniu jego danych komornikowi?

Wejście w życie przepisów RODO dotyczących obowiązku informacyjnego (art. 13 i art. 14 RODO) sprawiło, że w działalności wielu administratorów danych pojawiają się wątpliwości, kiedy i w jaki sposób należy przekazywać klauzulę informacyjną, a kiedy nie jest to konieczne.

Przykładem sytuacji, w której administratorzy danych nie mają pewności, w jaki sposób powinni się zachować i jakie są ich obowiązki w stosunku do osób, których dane dotyczą, jest moment dochodzenia przez nich wierzytelności od swoich kontrahentów i przekazywanie komornikowi informacji o dłużniku. W takim przypadku administratorzy danych muszą się zastanowić, czy i w jakim zakresie powinni informować dłużnika, że jego dane osobowe zostały przekazane komornikowi.

Obowiązki informacyjne administratora danych

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych powinien informować osobę, której dane dotyczą, o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. Dodatkowo w art. 15 RODO, regulującym prawo do dostępu do danych osobowych, przysługujące osobie, której dane dotyczą, wskazano, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzys­kania dostępu do nich oraz informacji m.in. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Z powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że obowiązek informowania o udostępnieniu danych dłużnika komornikowi, będzie zależał od tego, czy komornik, w świetle przepisów RODO i ustaw krajowych, jest traktowany jak odbiorca danych osobowych.

Czy komornik jest odbiorcą danych osobowych?

W definicjach zawartych w przepisach RODO (art. 4 ust. 9 RODO) wskazano wyraźnie, że „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców – przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Przedmiotowa definicja została doprecyzowana w motywie 31 RODO, w którym wskazano: „organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej (takich jak organy podatkowe, organy celne, finansowe jednostki analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych), nie powinny być traktowane jako odbiorcy, jeżeli otrzymane przez nie dane osobowe są im niezbędne do przeprowadzenia określonego postępowania w interesie ogólnym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.”

W tym miejscu należy wskazać, że komornik, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771), jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Potwierdzają to też przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listo­pada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296), zgodnie z którymi (art. 758): sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Dodatkowo art. 759 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

WAŻNE!

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy oraz definicje wynikające z przepisów RODO wskazać należy, że komornik jest organem egzekucyjnym, działającym w granicach prawa, a zatem nie jest odbiorcą danych osobowych.

Brak obowiązku informacyjnego po stronie wierzyciela

Konsekwencją uznania, że komornik nie jest odbiorcą danych osobowych, jest brak obowiązku informacyjnego po stronie wierzyciela. W praktyce oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca posiada kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami na jego rzecz, to może on rozpocząć windykację. Dochodzenie roszczeń w świetle przep...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem