Czy wszystkie incydenty naruszenia ochrony danych osobowych należy zgłaszać

Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy dany incydent będzie skutkował ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Tylko bowiem takie incydenty podlegają zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W motywie 85 RODO wskazano, że przy braku odpowiedniej i szybkiej reakcji naruszenie ochrony danych osobowych może skutkować powstaniem uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych, takich jak: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczenie praw, dyskryminacja, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne.

W pozostałym zakresie, jeżeli jest mało prawdopodobne, żeby dany incydent mógł spowodować fizyczną, materialną lub niematerialną szkodę dla osób fizycznych, nie trzeba go zgłaszać organowi nadzorczemu. Konieczne jest jednak odnotowanie w wewnętrznej dokumentacji, że doszło do incydentu, ale przeprowadzona analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych nie wykazała, aby incydent powodował takie ryzyko, w związku z czym nie doszło do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z motywem 86 RODO, jeśli incydent może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby, administrator powinien bez zbędnej zwłoki poinformować osobę, której dane dotyczą, tak aby umożliwić tej sobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych. Informacje należy przekazywać osobom,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem