Czy z firmą szkoleniową i w wypadku dodatkowej opieki medycznej trzeba zawrzeć umowę powierzenia?

Powierzenie przetwarzania danych to zagadnienie, które ciągle budzi wątpliwości administratorów danych osobowych. Dotyczą one przede wszystkim rozróżnienia sytuacji, w których powinni zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych, od przypadku, w którym dochodzi do udostępnienia danych osobowych, czyli nie ma konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych

Rozróżnienie tych przypadków na gruncie przepisów RODO zostało szczegółowo omówione w artykule pt. „Udostępnienie a powierzenie danych osobowych – na czym polega różnica”. Dla przypomnienia warto jedynie wskazać, że różnica między udostępnieniem a powierzeniem przetwarzania danych osobowych sprowadza się w zasadzie do innej podstawy prawnej przekazania danych osobowych. W przypadku udostępnienia podstawą prawną może być każda przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO, czyli np. przepis prawa lub zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku udostępnienia danych podmiot, któremu dane zostaną przekazane, staje się osobnym administratorem tych danych. Natomiast w przypadku powierzenia przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niemal zawsze umowa powierzenia, a podmiot, któremu dane zostaną przekazane, staje się podmiotem przetwarzającym, który działa w imieniu administratora danych i jest mu podporządkowany, w tym sensie, że przetwarza dane w celach i sposobach określonych przez administratora danych.

Powyższe rozróżnienie pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem przetwarzania danych w teorii jest dość proste, gdyż przepisy RODO wyraźnie wskazują kryteria, na podstawie których należy analizować i rozróżniać udostępnienie od powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W praktyce zagadnienie to budzi ciągłe wątpliwości administra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem