Czynności audytowe oraz zakres badania bezpieczeństwa

Charakterystyka organizacji: 
•    nazwa organizacji,
•    nazwa komórek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie oraz charakter realizowanych przez nie zadań w zakresie istotnym dla ochrony danych osobowych,
•    charakterystyka zatrudnienia,
•    opis obiektu i jego otoczenia,
•    podmioty na terenie obiektu (budynku),
•    charakterystyka budynku i obszaru przetwarzania danych osobowych.

Sprawdzenie dokumentacji:

 • Czy została opracowana polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi?
 • Czy oba dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami?
 • Czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych otrzymały pisemne upoważnienia (na tym etapie sprawdza się tylko, czy administrator wystawia takie upoważnienia i czy ich wzór jest zgodny z przyjętym i obowiązującym w organizacji)?
 • Czy wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych, zostały zapoznane z przepisami oraz wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych (administrator powinien mieć ich oświadczenia w tym zakresie)?
 • Czy prowadzona jest ewidencja upoważnień?
 • Czy ewidencja jest zgodna z posiadanymi upoważnieniami?

Ocena czynników zewnętrznych mających wpływ na przetwarzane dane osobowe:

 • zagrożenia ze strony grup przestępczych i osób wyłudzających dane osobowe itp. w danym rejonie,
 • zagrożenia ze strony konkurencyjnych firm,
 • zagrożenia naturalne (np. katastrofy, wypadki w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki organizacyjnej, częste awarie linii energetycznych itp.),
 • uwarunkowania geopolityczne (np. zagrożenia rozruchami w związku z niepokojami społecznymi w danym rejonie, położenie w dużym mieście, sąsiedztwo innych budynków i instytucji).

Sprawdzenie czynników wewnętrznych mających wpływ na przetwarzane dane osobowe:

 • charakter działalności i wielkość organizacji,
 • liczba pracowników, w tym osób posiadających dostęp do przetwarzanych danych osobowych,
 • liczba przetwarzanych baz danych osobowych,
 • system zabezpieczeń fizycznych,
 • jakość personelu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (wykwalifikowana kadra, ograniczenie rotacji pracowników),
 • organizacja systemu ochrony danych osobowych (nieadekwatna struktura organizacyjna, nieefektywny system przepływu informacji),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (niesprawiedliwa praktyka wynagradzania, niskie wynagrodzenia, brak działań motywujących pracowników),
 • naruszenia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • nieprzestrzeganie przez pracowników jednostki, pracowników ochrony, osoby z zewnątrz (np. interesantów) obowiązujących instrukcji i zarządzeń porządkowych (np. przeciwpożarowych, gospodarki kluczami do pomieszczeń),
 • potencjalne obejścia procedur kontrolnych, naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych.

 

Opis stref i obszarów przetwarzania danych osobowych:

 • określenie i wskazanie miejsc oraz obszarów jednostki, w których są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w tym procesie (serwerownia, miejsca przechowywania kopii zapasowych, liczba i rozmieszczenie stanowisk komputerowych) oraz archiwów zakładowych i składów akt poszczególnych komórek organizacyjnych.

Procedury przebywania w strefach oraz obszarach przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do systemów komputerowych:

 • procedury dostępu do miejsca i obszarów przetwarzania lub przechowywania danych osobowych (system pobierania kluczy do pomieszczeń, system kontroli dostępu),
 • nadawanie i odbieranie uprawnień do dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • ustalenie, do jakich zbiorów danych i w jakim zakresie mają dostęp pracownicy i czy otrzymali odpowiednie upoważnienia,
 • ustalenie, czy osoby, które nie powinny mieć już prawa do dostępu do danych osobowych (np. byli pracownicy), mają odwołane upoważnienia,
 • loginy i hasła do systemów informatycznych do przetwarzania danych osobowych....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem