Dobre praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów windykacji

Przetwarzanie danych osobowych do celów windykacji budzi wiele wątpliwości administratorów danych, głównie dlatego, że z jednej strony przepisy RODO wymagają przejrzystych działań administratora wobec osoby, której dane dotyczą, a z drugiej strony jednak w wielu sytuacjach skuteczne prowadzenie działań windykacyjnych wymaga szybkiego i zdecydowanego działania wierzyciela, często bez wcześniejszego informowania dłużnika.

Zasady przetwarzania danych osobowych do celów windykacji

Przetwarzanie danych osobowych do celów windykacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Prawnie usprawiedliwionym celem w rozumieniu tego przepisu jest dochodzenie roszczeń z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez administratora danych. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie jest potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kolejną istotną kwestią, którą należy uwzględnić w przypadku przetwarzania danych na potrzeby windykacji, jest realizacja praw osób, których dane dotyczą. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w takim przypadku realizacja praw osób, których dane dotyczą, może zostać ograniczona, np. klient sklepu internetowego nie może skutecznie żądać usunięcia danych przetwarzanych w celach windykacyjnych, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e RODO przepisy regulujące prawo do usunięcia danych nie mają zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ważne

Dobrą praktyką będzie szczegółowe informowanie osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych w celach windykacji.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 13 RODO administrator danych podczas pozyskiwania danych osobowych powinien podać osobie, której dane dotyczą, szereg informacji, w tym m.in. o celu przetwarzania danych i okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Jest to szczególnie ważne w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach windykacji. Należy pamiętać, żeby już w momencie zbierania danych, np. dokonywania przez klienta zakupów w sklepie internetowym, przekazać mu informację, że jego dane będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, jak długo będzie trwało to przetwarzanie i jakie w związku z tym przysługują mu prawa oraz w jaki sposób będą one realizowane.


Obsługa prawna przez zewnętrzną kancelarię

Administrator danych, który zdecyduje się na windykację roszczeń, może to zrobić samodzielnie lub przy pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej). Możliwa jest także sprzedaż długu innemu podmiotowi. Wszystkie te działania są dopuszczalne na gruncie Kodeksu cywilnego.

Warto w tym miejscu powołać stanowisko, jakie zajął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w swoim komunikacie z dnia 20 listopada 2019 r. opublikowanym na stronie internetowej pt. „Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne”, wskazał, że: „Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży wierzytelności, firma windykacyjna, która nabyła wierzytelność, staje się administratorem danych osobowych dłużników i zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków wynikających z RODO. Powinna ona informować dłużników, wobec których prowadzone są działania windykacyjne, m.in. o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych. Zasadniczo czyni to w pismach wzywających do zapłaty. Jednocześnie w takim piśmie powinna też wskazać, że dłużnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Organ nadzorczy stoi na stanowisku, aby nie przekazywać danych przez telefon. Udostępnianie danych na odległość obarczone jest ryzykiem, brakiem pewności co do tego, komu faktycznie dane są przekazane”[1].

Ważne

Wierzyciel przekazujący dochodzenie roszczeń podmiotowi trzeciemu powinien dokonać analizy, czy firma windykacyjna lub kancelaria prawna będą w danym przypadku działać jako osobny administrator danych czy też może pojawić się konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem