Dobre praktyki zabezpieczeń w systemach informatycznych

Jednym z podstawowych obowiązków wobec danych osobowych jest ich bezpieczeństwo. Artykuł 5 ust. 1 RODO dobitnie to podkreśla:

Dane osobowe muszą być (...) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

W sekcji 2 rozporządzenia, w całości poświęconej bezpieczeństwu danych osobowych, ten obowiązek zostaje doprecyzowany w art. 32 ust. 1 (podobnie brzmi też art. 24 ust. 1):

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku (...).

 

Artykuł 32 ust. 2:

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Uwagę zwraca odniesienie do ryzyka, które dotyczy osób, których dane są przetwarzane. Chroniąc dane osobowe, trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka z co najmniej dwóch perspektyw – organizacji oraz „podmiotów danych”.

 

Większość norm ISO opiera się na tzw. systemach zarządzania. Zarządzanie jest zestawem działań (obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, z tym że: sprawny – to wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnowania, a skuteczny – to działający z ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem