Ewidencja czasu pracy a RODO

Ewidencja czasu pracy to jeden z wielu dokumentów dotyczących pracownika, zawierających informacje mogące stanowić dane osobowe, które gromadzi i przetwarza pracodawca. W tej sytuacji często pojawiają się wątpliwości, jakie dokładnie informacje powinny znajdować się w ewidencji czasu pracy oraz jak ją prowadzić, by nie naruszać przepisów RODO.

Informacje gromadzone w ewidencji czasu pracy

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369), ewidencja czasu pracy zawiera informacje o:

  • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
  • liczbie godzin nadliczbowych,
  • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
  • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
  • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
  • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
  • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Pracodawca ma zatem podst...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem