Ewidencjonowanie wejść i wyjść a obowiązek informacyjny

Administratorzy danych, którzy ewidencjonują wejś­cia i wyjścia do budynków, a tym samym weryfikują tożsamość oraz utrwalają dane osób wchodzących do budynku, są zobowiązani do spełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego. Takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej .

W powołanym komunikacje Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, jakie obowiązki musi spełnić administrator danych, jeśli prowadzi ewidencję wejść i wyjść. Przede wszystkim administrator danych jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego.

Zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych administrator powinien przekazać osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

 • tożsamość administratora danych i jego dane kontaktowe,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeżeli został wyznaczony,
 • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadnione interesy realizowane
 • przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kate­goriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między­narodowej, jeżeli taka okoliczność występuje,
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
 • informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Dodatkowo, odnosząc się do obowiązku informacyjnego w motywach RODO (58 i 60), wskazano, że zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach dodatkowo wizualizowane. Zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.
 

Ważne!

Ze względu na fakt, że przekazanie informacji wymaganych w art. 13 RODO powinno nastąpić w chwili zbierania danych, to prowadząc ewidencję wejść i wyjść, admi­nistrator danych powinien umieścić w widocznym miejscu klauzę informacyjną, tak aby osoba wchodząca do budynku w momencie przekazywania swoich dnach osobowych mogła się z nią zapoznać.

Taką klauzulę informacyjną można np. wywiesić w recepcji lub w innym punkcie, w którym odnotowuje się wejścia i wyjścia z budynku.

Ważne jest jednak, żeby klauzula informacyjna znajdowała się w widocznym miejscu. Co więcej, osoba prowadząca ewidencję może zwrócić na nią uwagę osoby, która przekazuje swoje dane albo wprost poprosić o zapoznanie się z treścią tej klauzuli

 

Wskazówka!

W swoich wytycznych Grupa Robocza art. 29 wskazała, że obowiązek informacyjny może zostać spełniony w sposób tzw. warstwowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy przekazać informacje o tożsamości administratora, celu przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą, a dopiero w drugiej „warstwie” przekazać pełną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie wymagane w art. 13 RODO informacje.

W przypadku takiego rozwiązania można w pierwszej kolejności przekazać osobie wchodzącej do budynku „skróconą” klauzulę informacyjną, a dopiero potem odesłać ją do pełnej treści takiej klauzuli.

Trzeba jednak pamiętać, że bez względu na to, czy administrator danych zdecyduje się na przekazanie wszystkich informacji od razu, czy też będzie je przekazywał warstwowo, musi pamiętać o spełnieniu warunku przejrzystości tych informacji. Jeżeli administrator danych wybierze „warstwowe” spełnienie obowiązku informacyjnego, musi pamiętać o tym, że przekazanie pełnej klauzuli informacyjnej powinno nastąpić w niedużej odległości czasowej od przekazania pierwszej „warstwy” informacji. Stąd wydaje się, że w przypadku ewidencji wejść i wyjść bardziej przejrzyste będzie przekazanie od razu całej klauzuli informacyjnej. Może się jednak zdarzyć tak, że z uwagi np. na dużą liczbę osób wchodzących w jednym czasie nie będą one mogły zapoznać się w całości z klauzulą informacyjną i bardziej przejrzyste okaże się „warstwowe” spełnienie obowiązku informacyjnego.

Należy zatem indywidualnie rozstrzygnąć, które rozwiązanie będzie najbardziej adekwatne do sytuacji administratora danych.


Koleją ważną kwestią dotyczącą spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z prowadzaną ewidencją wejść i wyjść, na którą zwraca uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych, jest kwestia wskazania w klauzuli informacyjnej podstawy prawnej jej prowadzenia. Ewidencja wejść i wyjść prowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku lub ochrony znajdującego się w nim mienia może opierać się na różnych podstawach prawnych. W takim przypadku prowadzenie ewidencji wejść i wyjść będzie opierało się na przesłance prawnej u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem