Gotowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – CV i dane osobowe osób niezatrudnionych

Wejście w życie przepisów RODO spowodowało zmiany w zakresie formułowania zgody na przetwarzanie przez przyszłego pracodawcę danych osobowych przez kandydatów do pracy.

Wskazówka!

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. data urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez kandydata do pracy w CV powyższych danych następuje na podstawie przepisów prawa pracy i nie ma potrzeby żądania dodatkowej zgody na przetwarzane tych danych osobowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić ją od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Zgodnie z przepisani RODO zarówno zapytania o wyrażenie zgody, jak i samo jej wyrażenie powinno być formułowane w przystępnej formie. Kandydat do pracy ma udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula zgody powinna być sformułowana w taki sposób, aby podpisując oświadczenie o wyrażeniu zgody, kandydat do pracy wiedział, na jakie wykorzystanie swoich danych osobowych się zgadza.

Wskazówka!

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych kandydat podaje dane osobowe inne niż określone w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, np. swój nr telefonu, adres e-mail bądź zdjęcie, powinien w swoim CV zawrzeć odpowiednią klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo­wych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, moje zdjęcie, ………… (innych), zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez …………………………, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

......................................

                                                                                                                                                                                                                 (podpis)

Wskazówka!

Należy pamiętać o tym, że udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie prowadzonej aktualnie rekrutacji. Po jej zakończeniu pracodawca powinien usunąć wszystkie dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia.
Jeżeli z jakiegoś powodu niektóre z kandydatur pracodawca uzna za atrakcyjne na tyle, że będzie chciał się ponownie skontaktować z tymi osobami w kolejnych rekrutacjach, to powinien uzyskać od tych osób zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym zakresie.
Również jeśli kandydat do pracy chce, żeby podane przez niego dane zostały wykorzystane w przyszłych rekrutacjach, powinien w swoim CV zawrzeć odpowiednią klauzulę zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez ………………………………, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

......................................

                                                                                                                                                                                                           (podpi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem