Gotowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – CV i dane osobowe osób niezatrudnionych

Wejście w życie przepisów RODO spowodowało zmiany w zakresie formułowania zgody na przetwarzanie przez przyszłego pracodawcę danych osobowych przez kandydatów do pracy.

Wskazówka!

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. imiona rodziców,
  3. data urodzenia,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  5. wykształcenie,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie przez kandydata do pracy w CV powyższych danych następuje na podstawie przepisów prawa pracy i nie ma potrzeby żądania dodatkowej zgody na przetwarzane tych danych osobowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić ją od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Zgodnie z przepisani RODO zarówno zapytania o wyrażenie zgody, jak i samo jej wyrażenie powinno być formułowane w przystępnej formie. Kandydat do pracy ma udzielić wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula zgody powinna być sformułowana w taki sposób, aby podpisując oświadczenie o wyrażeniu zgody, kandydat do pracy wiedział, na jakie wykorzystanie swoich danych osobowych się zgadza.

Wskazówka!

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych kandydat podaje dane osobowe inne niż określone w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, np. swój nr telefonu, adres e-mail bądź zdjęcie, powinien w swoim CV zawrzeć odpowiednią klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo­wych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, moje zdjęcie, ………… (innych), zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez …………………………, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

......................................

                                                                                                                                                                                                                 (podpis)

Wskazówka!

Należy pamiętać o tym, że udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie prowadzonej aktualnie rekrutacji. Po jej zakończeniu pracodawca powinien usunąć wszystkie dane kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia.
Jeżeli z jakiegoś powodu niektóre z kandydatur pracodawca uzna za atrakcyjne na tyle, że będzie chciał się ponownie skontaktować z tymi osobami w kolejnych rekrutacjach, to powinien uzyskać od tych osób zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym zakresie.
Również jeśli kandydat do pracy chce, żeby podane przez niego dane zostały wykorzystane w przyszłych rekrutacjach, powinien w swoim CV zawrzeć odpowiednią klauzulę zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez ………………………………, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

......................................

                                                                                                                                                                                                           (podpis)

Wskazówka!

Należy pamiętać o tym, że w orzecznictwie zwraca się uwagę na fakt, że pracodawca nie może sugerować kandydatom do pracy, jakie dodatkowe dane powinni przekazać w swoim CV.

​​​Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I OSK 249/09) stwierdził: brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 22 Kodeksu Pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika.

Zgodnie zatem z powołanym wyżej wyrokiem pracodawca może przetwarzać inne niż określone w art. 221 Kodeksu pracy dane osobowe kandydata do pracy, np. jego zdjęcie, ale tylko wtedy, gdy składając CV, kandydat sam zdecyduje, że chce takie dane pracodawcy przekazać. Natomiast niedopuszczalne jest, żeby pracodawca domagał się od kandydata do pracy podania tego rodzaju dodatkowych danych osobowych.