Informacje o osobie zmarłej a ochrona danych osobowych w dziale HR

Analizując zagadnienie ochrony danych osobowych osoby zmarłej należy przede wszystkim wskazać, że przepisy RODO nie mają zastosowania do danych osobowych osób zmarłych. W tym zakresie państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą przyjąć przepisy o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych (motyw 27 RODO). Nie zmienia to jednak faktu, że jest szereg okoliczności, w których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych osób zmarłych, w szczególności wynikających z prawa pracy i obowiązków pracodawcy, które musi on spełnić po śmierci swojego pracownika.

Obowiązki pracodawcy po śmierci pracownika

Zarówno przepisy prawa pracy, jak i dotyczące wypłat rent i emerytur regulują szczegółowo zakres, w jakim konieczne jest przetwarzanie danych osób zmarłych. Zgodnie z art. 631 § 1 Kodeksu pracy, z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Ponadto po zakończeniu roku podatkowego pracodawca ma obowiązek wystawić informację PIT-11 i przesłać ją osobom uprawnionym do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku oraz do urzędu skarbowego.

§ 2 powołanego przepisu wskazuje natomiast, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Przepis art. 631 § 2 Kodeksu pracy dotyczy materii wejścia w konkretne prawa po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne uproszczenia, bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w którym pozostawał zmarły pracownik, na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania przez sąd spadkowy o stwierdzeniu praw do spadku i podziale tego spadku (zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. akt: III APz 18/96, Legalis 41710).

Powyższe przepisy oznaczają, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty osobom uprawnionym wszelkich świadczeń, jakie przysługują im z tytułu umowy o pracę zawartej ze zmarłym pracownikiem. Należności te, m.in. prawo do niewypłaconego wynagrodzenia za pracę, w tym wszelkich dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w niedziele lub święta, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, premie, nagrody, dodatki wyrównawcze oraz odszkodowania.

Dodatkowo, zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny zmarłego, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Wskazówka

Pracodawca po śmierci swojego pracownika musi wypełnić szereg obowiązków i zadań, do których zobowiązują go przepisy Kodeksu pracy, a także przepisy podatkowe i dotyczące ubezpieczeń społecznyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem