Instrukcja postępowania w przypadku żądań „trudnego klienta”

W zależności od wielkości podmiotu oraz sposobu komunikacji z klientem każdy z administratorów danych powinien dostosować podane wytyczne do własnych realiów.

 1. Administrator danych realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z art. 16–22 RODO.
 2. Administrator danych niezwłocznie informuje osobę, której dane dotyczą, o sposobie realizacji jej żądań w zakresie jej praw określonych w art. 16–22 RODO. W przypadku gdy realizacja praw osób, których dane dotyczą, nie jest możliwa, administrator danych wskazuje, w jakim zakresie odmawia realizacji praw osób, których dane dotyczą, i wskazuje powody, dla których żądanie osoby, której dane dotyczą, nie może być zrea­lizowane.
 3. Obowiązki administratora danych określone w ust. 1 i 2 wykonują upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za komunikację z klientem.
 4. Ponadto administrator danych wyznacza spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną za kontakt z „trudnym klientem”.
   

  Wskazówka

  Osoba odpowiedzialna za kontakt z „trudnym klientem” powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, tak aby mogła pomagać administratorowi danych i jego pracownikom w reagowaniu na żądania takich klientów oraz aby była w stanie udzielać klientowi odpowiednich informacji.


   
 5. Jeżeli klient nie uzna za satysfakcjonującą odpowiedzi, o której mowa w ust. 2, pracownik obsługujący tego klienta konsultuje się z osobą odpowiedzialną za kontakt z „trudnym klientem” w celu przygotowania odpowiedzi na dalsze żądania klienta w zakresie przysługujących mu praw określonych w art. 16–22 RODO.
 6. Na etapie konsultacji, o których mowa w ust. 5, osoba odpowiedzialna za kontakt z „trudnym klientem” może przejąć obsługę tego klienta i w dalszym ciągu prowadzić z nim korespondencję, jeżeli uzna, że w danym przypadku jest to konieczne z uwagi na stopień skomplikowania żądań klient...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem