Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zamiany w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą także sposobu postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych oraz zgłaszania przypadków takich naruszeń Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej przedstawiono wzór instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych. Pamiętać jednak należy, że jest to jedynie propozycja zapisów dotyczących rejestrowania i zgłaszania incydentów w zakresie ochrony danych osobowych. Nato­miast szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powinny być opracowane przez każdego administratora danych indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa, oraz wielkości i struktury firmy, dla której tego
rodzaju instrukcja jest opracowywana.

WSKAZÓWKA!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator danych bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

W celu realizacji powyższego obowiązku, administrator danych powinien wdrożyć wewnętrzną instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, która pozwoli na rejestrowanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i zgłaszanie takich naruszeń Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej PUODO.

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych

 1. Naruszeniem systemu ochrony danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, a w szczególności:
 • dostęp osób nieuprawnionych do danych osobowych (np. wejście osób trzecich do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, w sytua­cji nieobecności administratora danych lub upoważnionych pracowników, włamanie do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe),
 • włamanie do sytemu informatycznego (np. poprzez atak wirusa komputerowego, otwarcie maila zawierającego oprogramowanie szpiegujące itp.),
 • zgubienie/kradzież dokumentów, laptopów, tabletów, pendrive’ów zwierających dane osobowe,
 • nieautoryzowany dostęp, modyfikacje lub zniszczenie danych (np. logowanie się do systemu z użyciem loginu i hasła innej osoby),
 • zniszczenie, uszkodzenie, zalanie itp. nośników danych, dokumentów zawierających dane osobowe.

Wskazówka!

Wdrażając instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, należy odpowiednio przeszkolić pracowników/użytkowników systemu, tak aby mieli oni świadomość, że wszelkie wskazane wyżej incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (np. zgubienie pendriva’a czy teczki
z dokumentami zawierającymi dane osobowe) powinny być niezwłocznie zgłaszane administratorowi danych, wyznaczonemu przez niego pracownikowi lub inspektorowi ochrony danych, jeśli został powołany.

Należy bowiem pamiętać, że termin 72 godzin na zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych biegnie od chwili zdarzenia (np. od momentu kradzieży laptopa), a nie od momentu, w którym administrator danych uzyskał informacje o zdarzeniu od swojego pracownika. Termin 72 godziny jest czasem dla administratora danych na zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia.
Pracownicy/użytkownicy systemu muszą takie sytuacje zgłaszać niezwłocznie.

Warto też pamiętać, że, jak wynika z motywu 85 RODO, jeżeli nie można dokonać zgłoszenia w terminie
72 godzin, zgłoszeniu powinno towarzyszyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, a informacje mogą być przekazywane stopniowo, bez dalszej zbędnej zwłoki. Oznacza to, że jeśli administrator danych ma informację, że doszło do incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, powinien go niezwłocznie zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nawet jeśli nie dysponuje kompletem informacji (może je uzupełnić w późniejszym terminie).

 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik/użytkownik systemu zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń komputerowych oraz dokonać oględzin swojego stanowiska pracy, w tym powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie systemu ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, lub próby takich naruszeń.
 2. W przypadku stwierdzenia okoliczności mogących wskazywać, że doszło do naruszenia systemu ochrony danych osobowych lub próby takiego naruszenia, pracownik/użytkownik systemu powinien niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego lub inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony.
 3. Pracownik/użytkownik systemu powinien wstrzymać się z rozpoczęciem pracy do czasu przybycia przełożonego lub inspektora ochrony danych, jak również nie podejmować żadnych czynności, które mógłby utrudnić wyjaśnienie okoliczności naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Pracownik wyznaczony przez administratora danych lub inspektor ochrony danych, który został zawiadomiony o podejrzeniu wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych, po przybyciu na miejsce zdarzenia powinien:
  • ocenić sytuację, w szczególności stan pomieszczeń, sprzętu komputerowego i innych urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych,
  • wysłuchać relacji osoby, która go zawiadomiła, ewentualnie innych osób obecnych na miejscu zdarzenia,
  • podjąć decyzję dotyczącą wznowienia pracy przez osobę zawiadamiającą o incydencie, jak również wznowienia pracy w pomieszczeniu i na sprzęcie, na którym doszło do incydentu,
  • podjąć decyzję oraz czynności zmierzające do likwidacji naruszeń zabezpieczeń danych osobowych oraz zabezpieczenia systemu ochrony danych osobowych i zapobieżenia wystąpieniu podobnych  incydentów w przyszłości.
 5. Jeżeli wynika to z charakteru incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, pracownik wyznaczony przez administratora danych lub inspektor ochrony danych wykonuje czynności, o których mowa w ust. 5, korzystając z pomocy informatyka.
 6. Pracownik wyznaczony przez administratora danych lub inspektor ochrony danych sporządza z przebiegu zdarzenia raport, w którym powinny się znaleźć w szczególności informacje o:
  • dacie i godzinie powiadomienia o incydencie,
  • osobie zawiadamiającej o zaistniałym incydencie (innych osobach, które przekazały informacje dotyczące incydentu),
  • miejscu, w którym doszło do incydentu,
  • rodzaju naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych oraz faktycznych okoliczności dotyczących wystąpienia incydentu,
  • przyczynach (prawdopodobnych przyczynach) wystąpienia incydentu,
  • podjętych działaniach w celu zapobieżenia negatywnym skutkom incydentu,
  • działaniach i zaleceniach mających zapobiec podobnemu incydentowi w przyszłości.
 7. Wzór raportu z naruszenia ochrony danych określa załącznik nr 1.
 8. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych jest wynikiem naruszenia obowiązków pracowniczych lub obowiązującej u administratora danych polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, administrator danych wykonuje czynności zmierzajcie do wyjaśnienia wszystkich okoliczności incydentu oraz podejmuje stosowne działania wobec osób, które dopuściły się przedmiotowego uchybienia.
 9. W każdej sytuacji, w której doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, administrator danych podejmuje decyzję, czy naruszenie danych osobowych wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 33 RODO.
 10. Zgłoszenie naruszenia danych osobowych Pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem