Jak długo można przechowywać dane osobowe kandydatów do pracy?

W powołanym wcześniej poradniku dla pracodawców (s. 17) PUODO odniósł się też do czasu, w jakim pracodawca może przechowywać dane kandydatów do pracy. W ocenie PUODO: „Co do zasady pracodawca powinien trwale usunąć dane osobowe kandydata (np. poprzez zniszczenie bądź odesłanie), z którym nie zdecydował się zawrzeć umowy o pracę, niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. podpisaniu umowy o pracę z nowo zatrudnionym pracownikiem, chyba że ziściły się inne przesłanki uprawniające administratora do ich przetwarzania” .

Co bardzo ważne, PUODO wyraźnie zaznacza, że możliwość wystąpienia kandydata do pracy z roszczeniem z tytułu dyskryminacji nie usprawiedliwia dłuższego przechowywania przez pracodawcę danych o tym kandydacie. Jak podniósł PUODO w swoim poradniku: „W przypadku roszczeń wynikających z dyskryminacji kandydata do pracy, to na kandydacie spoczywa obowiązek przedstawienia faktów, z których wynika domniemanie nierównego traktowania, a następnie na pracodawcę zostaje przerzucony ciężar udowodnienia, że nie traktował kandydata gorzej od innych albo, że, traktując go odmiennie od innych, kierował się obiektywnymi i usprawiedliwionymi przyczynami. Pracodawca może np. wykazać przed sądem, z jakiego powodu zatrudnił inną osobę na stanowisko, na które aplikował kandydat (…). Istotą roszczenia z tytułu dyskryminacji ze względu na jakąś cechę lub przekonania jest uprawdopodobnienie, że to właśnie z tej przyczyny kandydat został potraktowany w sposób gorszy niż reszta kandydatów, natomiast dopiero wtedy pracodawca musi wykazać, że ta cecha nie miała wpływu na dokonanie przez niego oceny negatywnej, do czego nie jest konieczne przetwarzanie danych zawartych w życiorysie kandydata do p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem