Jak dokumentować realizację praw osób, których dane dotyczą?

Wśród uprawnień, jakie na podstawie RODO otrzymały osoby, których dane dotyczą, znalazły się prawa uregulowane w art. 15–22 RODO. Są to:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do niepodlegania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ROOD administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym języ­kiem prowadzić z osobą, której dane dotyczą, wszelką komunikację na mocy art. 15–22 w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach także elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Z powołanego przepisu RODO wynikają dwie ważne kwestie:

  • Administrator danych powinien prowadzić komunikację z osobą, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw w sposób jasny i zrozumiały dla niej (sposób i forma przekazania informacji powinna być dostosowana przede wszystkim do wieku odbiorców, ale też innych czynników, które w danej sytuacji mogą mieć znaczenie, np. wykonywany zawód).

Uwaga! Jeśli administrator nie jest w stanie ustalić tych czynników, powinien zadbać, żeby korespondencja była prowadzona jak najprostszym językiem, bez skomplikowanych, prawniczych formułek. Osoba, której dane dotyczą, musi wiedzieć, jak rozpatrzono jej żądanie, np. czy i w jakim zakresie usunięto jej dane, a z jakiego powodu część danych musi być dalej przetwarzana przez administratora danych.

  • Żądanie realizacji praw z art. 15–22 RODO nie musi być złożone na piśmie. Osoba, której dane dotyczą, może skierować swój wniosek do administratora danych w każdej formie, także ustnie.
  • ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem