Jak postępować z „trudnym klientem” w kontekście przepisów RODO

Wejście w życie przepisów RODO spowodowało, że osoby, których dane dotyczą, uzyskały szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Co więcej, osoby, których dane dotyczącą, uzyskały także szereg narzędzi, dzięki którym mogą one swoje uprawnienia egzekwować.

Wskazówka

RODO przewiduje szereg praw, z których korzystać mogą osoby, których dane dotyczą. Jednak należy pamiętać o tym, że prawa przysługujące tym osobom nie są nieograniczone.

Przykładowo, jeżeli klient, który zakupił towar od admi­nistratora danych, żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator danych w pierwszej kolejności musi sprawdzić, czy nie zachodzą okoliczności, które obligują go do dalszego przechowywania danych osobowych. Taką podstawą mogą być przepisy ustawy o rachunkowości, które zobowiązują do przechowania dokumentacji księgowej przez 5 lat. Jeżeli zatem ten 5-letni okres nie upłynął, administrator danych nie może usnąć danych klienta.

W takiej sytuacji administrator danych powinien przesłać klientowi odpowiedź, w której wyjaśnia, dlaczego nie może spełnić jego żądań. Jeżeli klient uzna odpowiedź administratora danych za niewystarczającą, bo w jego ocenie będzie ona niejasna lub niezrozumiała, może to spowodować konflikt z klientem, w efekcie którego klient złoży skargę do organu nadzorczego.


W każdym przypadku, w którym osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Urząd Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany rozpoznać taką skargę i poinformować skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi.

Ponadto należy pamiętać o tym, że – oprócz możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego – osobie, której dane dotyczą, przysługuje też prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli wykaże, że poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 97 ustawy o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub prawomocnego wyroku wydanego w wyniku wniesienia skargi wiążą sąd w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę doznaną w wyniku naruszenia przepisów RODO. Powyższe oznacza, że skarga do organu nadzorczego złożona przez klienta może spowodować szereg negatywnych następstw dla administratora danych osobowych, w tym także może doprowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej.
 

Złożenie skargi przez osobę, której...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem