Jak prawidłowo przetwarzać dane osób przebywających na kwarantannie?

W trakcie pandemii COVID-19 pojawiło się wiele wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w sytuacji gdy same przepisy regulujące obostrzenia sanitarne oraz sposób postępowania w przypadku zachorowania nie dają jednoznacznych wskazówek, w jaki sposób mają zachować się administratorzy danych, którzy z różnych powodów, czasem faktycznych wymuszonych sytuacją, a czasem związanych z obowiązkami nałożonymi na nich przez prawo, mają do czynienia z danymi dotyczącymi stanu zdrowia np. ich pracowników albo członków rodzin ich personelu.

Jaskrawym przykładem takiej sytuacji jest przetwarzanie danych osób przebywających na kwarantannie. Konieczność rozstrzygnięcia kwestii prawnych związanych z taką sytuacją może dotyczyć szeregu różnych przypadków, jak np. skierowanie pracownika administratora danych na kwarantannę, gdy czeka on na wynik testu na COVID-19 albo gdy ktoś z jego rodziny czy bliskich jest chory.

Wątpliwości prawne dotyczące przetwarzania danych o stanie zdrowia

Wątpliwości prawne dotyczące przetwarzania danych o stanie zdrowia wynikają przede wszystkim z faktu, że zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO zabrania się przetwarzania danych dotyczących zdrowia osoby fizycznej, a ich przetwarzanie możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 RODO.

W tym kontekście warto przywołać stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w komunikacie z dnia 12 marca 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej, pt. „Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa”, stwierdził, że „kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem – twierdzi Prezes UODO. Wskazane przepisy nie stoją w sprzeczności z zasadami przetwarzania danych i nie naruszają RODO. Dają one narzędzia do podejmowania przez pracodawców określonych działań, które wynikają zarówno z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i Prezesa Rady Ministrów (…). Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się”[1].

Powyższa argumentacja PUODO oczywiście nie uchyla przepisów RODO, pozwala jednak wskazać kierunki interpretacji, które w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego powinny decydować o wykładni konkretnych przepisów, zważywszy na cel, jakiemu mają służyć, czyli ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz zapobieżenie rozprzestrzeniania się pandemii.

Podstawy prawne przetwarzania danych osób przebywających na kwarantannie

Odpowiadając na pytanie, na jakiej podstawie prawnej przetwarzać dane osób przebywających na kwarantannie, można posiłkować się stanowiskiem PUODO z dnia 7 kwietnia 2020 r. pt. „Czy należy odbierać zgodę na przetwarzanie od osób będących na kwarantannie?”, opublikowanym na stronie internetowej, w którym PUODO stwierdza, że „R...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem