Jak prawidłowo przetwarzać dane pracowników tymczasowych

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to szczególny rodzaj zatrudnienia, który od strony formalnej w niektórych aspektach różni się od standardowych umów o pracę. W szczególności chodzi tutaj o wzajemne relacje podmiotów, które biorą udział w tym procesie.

Określenie prawidłowych zasad przetwarzania danych pracowników tymczasowych wymaga przede wszystkim określenia ról poszczególnych podmiotów, a także podstawy prawnej i celów przetwarzania ich danych osobowych.

Jakie podmioty biorą udział w zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Art. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1608) tak definiuje podmioty biorące udział w zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

  • pracodawca użytkownik oznacza pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie,
  • pracownik tymczasowy oznacza pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Z powyższych definicji wynika, że pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej. W tej sytuacji administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej, co obliguje ją do wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie na administratora danych nakładają przepisy RODO, m.in. obowiązku przekazania klauzuli informacyjnej i realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych osobowych pracowników tymczasowych pracodawcy użytkownikowi

Kolejną istotną kwestią dotyczącą przetwarzania danych osobowych pracowników tymczasowych jest przekazanie ich danych osobowych przez agencję pracy do pracodawcy użytkownika. Nie ulega wątpliwości, że podstawą prawną takiego przekazania będzie zawarta pomiędzy agencją pracy a pracodawcą użytkownikiem umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników tymczasowych.

Wskazana umowa powierzenia przetwarzania powinna określać przede wszystkim zakres i cel, w jakim pracodawca użytkownik będzie przetwarzał dane osobowe pracowników tymczasowych. Co więcej, w takiej sytuacji pracodawca użytkownik będzie podmiotem przetwarzającym, a zatem będzie on zobowiązany do wypełniania obowiązków, jakie przepisy RODO na niego nakładają, czyli np. będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.

Jednocześnie nie można pominąć okoliczności, że pracodawca użytkownik będzie musiał w określonym zakresie przetwarzać także dane osobowe pracowników tymczasowych w związku z realizacją uprawnień i obowiązków pracowniczych. Chodzi tutaj o takie czynności, jak np. pro­wadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego. Nie ulega wątpliwości, że w zakresie wskazanych operacji przetwarzania danych pracodawca użytkownik będzie administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych, w związku z czym będzie on zobowiązany do wypełnienia wobec tych osób obowiązków wynikających...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem