Jak prowadzić dokumentację ochrony danych osobowych

Przepisy RODO nie wskazują wprost, jaką dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych ma prowadzić administrator danych, jednak zgodnie z zasadą rozliczalności przynajmniej w niektórych wypadkach konieczne jest prowadzenie takiej dokumentacji, czasem nawet w bardzo ograniczonym zakresie.

Jeśli chodzi o dokumentację ochrony danych osobowych, to podstawowym dokumentem, do prowadzenia którego zobowiązani są niemal wszyscy administratorzy danych, jest rejestr czynności przetwarzania danych, a w przypadku podmiotów przetwarzających – także rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Powyższych rejestrów nie muszą prowadzić podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych. Stosunkowo rzadko jednak dochodzi do sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych nie powoduje ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, albo dane osobowe są przetwarzane w sposób sporadyczny, co powoduje, że w zasadzie większość administratorów danych powinna prowadzić tego rodzaju rejestry.

Wskazówka!

Co prawda RODO wskazuje przypadki, kiedy nie ma obowiązku prowadzenia tego rejestru, jednak w kontekście zasady rozliczalności warto przygotować taki dokument.

Przede wszystkim w rejestrze czynności przetwarzania danych, powinny być zgromadzone m.in. następujące informacje:

  • cele przetwarzania,
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  • kategorie odbiorców danych osobowych,
  • ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Jak widać, zakres informacji, które powinny być zawarte w przedmiotowym rejestrze, powoduje, że jego przygotowanie wymaga od administratora danych dokładnej analizy wykonywanych przez niego operacji przetwarzania danych osobowych. Już samo to powoduje, że administrator danych jest zmuszony wykonać inwentaryzację przetwarzanych danych oraz czynności, jakie wykonuje na danych osobowych. Efektem „ubocznym” przygotowania tego rejestru jest uzyskanie przez administratora danych wiedzy o procesach przetwarzania danych w jego organizacji.

Taka wiedza oraz sam rejestr czynności przetwarzania pozwolą administratorowi danych wykazać w trakcie kontroli przede wszystkim legalność przetwarzania danych osobowych, ale także przestrzeganie szeregu innych zasad wynikających z RODO, o których mowa w art. 5 RODO.


Innym ważnym dokumentem, który w trakcie kontroli pozwoli na wykazanie przestrzegania zasady rozliczalności, jest raport lub podsumowanie z analizy ryzyka. Jest to o tyl...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem