Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Po wejściu w życie przepisów RODO administratorzy danych najbardziej obawiają się wysokich kar administracyjnych, które organ nadzorczy może nałożyć na podmioty, które nie przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Ewentualna decyzja o nałożeniu kary na administratora danych lub zastosowania innych sankcji może zostać podjęta po przeprowadzeniu kontroli przez organ nadzorczy. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia kontroli zostały określone w nowej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwanej dalej u.o.d.o.

Zgodnie z art. 78 u.o.d.o. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przeprowadza Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania przepisów RODO.

Wskazówka!

Warto pamiętać, że kontrola może być wszczęta w wyniku złożenia skargi na administratora danych przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli osoba ta uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Dlatego należy położyć szczególny nacisk na komunikację z klien...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem