Jak rozpocząć przygotowania do audytu przetwarzania danych osobowych

Jeśli chce się zapewnić zgodność działalności firmy lub instytucji państwowej z RODO, trzeba przeprowadzić kompleksowy audyt we wszystkich sferach, w których w tej organizacji występuje przetwarzanie danych osobowych.

Nie ma jednego obowiązującego schematu takiego audytu. Każdy administrator danych może stworzyć własną procedurę, dzięki której osiągnie przekonanie, że wszystkie procesy oparte na przetwarzaniu danych osobowych są zgodne z RODO. Celowo używam tutaj słowa „przekonanie”, a nie „pewność”, ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO, administrator zobowiązany jest podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w tym celu, by przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO – jednak środki te w razie potrzeby powinny być poddawane przeglądom i uaktualniane. Zatem już naczelna dyrektywa wynikająca z RODO (a więc obowiązek, aby się do RODO dostosować) zakłada, że żadne rozwiązania nie mogą być traktowane jako odpowiednie na zawsze. Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez daną organizację jest procesem ciągłym – raz podjęte środki należy okresowo sprawdzać pod względem ich skuteczności i adekwatności.
 

Przykład

Jeśli w 2018 r. osoba odpowiedzialna w organizacji za bezpieczeństwo danych IT uzna, iż odpowiednim rodzajem zabezpieczenia dostępu do bazy danych przechowywanych w chmurze będzie hasło 8-znakowe, nie oznacza to, że za rok czy za kilka lat takie zabezpieczenie będzie również uznawane za wystarczające. Technika, w tym umiejętności hakerskie i możliwości uzyskiwania zdalnego dostępu do urządzeń, może bowiem rozwinąć się tak dalece, że (czysto hipotetycznie) odpowiednie będą jedynie hasła np. 20-znakowe.

 

Przykład

Firma zatrudniająca trzech pracowników w siedzibie w Gdańsku korzysta z usług firmy zewnętrznej (doradców w zakresie bezpieczeństwa informacji) i przeszkoli tych trzech pracowników z zasad bezpiecznego użytkowania sieci informatycznych, urządzeń mobilnych oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa informacji przechowywanych w formie papierowej. Po upływie roku do zespołu pracowniczego dołączy kolejnych pięć osób w nowo otwartym oddziale w Warszawie. Osoby te zostaną wewnętrznie przeszkolone, tj. jeden z pracowników przekaże nowym osobom zasady, według których na co dzień pracuje ze zbiorami danych. Może się okazać, że podczas tego jednoosobowego szkolenia pracownik zapomniał o jakimś istotnym szczególe lub kilku szczegółach. Jeśli procedury działania pracowników oddziału warszawskiego nie zostaną następnie w żadnym stopniu sprawdzone, może okazać się, że popełniają oni na co dzień jakiś kardynalny błąd. Dlatego odpowiednim środkiem organizacyjnym, który powinien zostać podjęty przez administratora danych w tym przypadku, będą cykliczne sprawdzenia stanu wiedzy wszystkich pracowników oraz – w razie potrzeby – cykliczne szkolenia. Nie wystarczy jednorazowe szkolenie i późniejsze zaufanie, że wiedza zostanie odpowiednio przekazana wszystkim nowym osobom.


Pierwszy krok audytu – inwentaryzacja zasobów, zbiorów danych osobowych lub procesów przetwarzania

Gdy organizacja chce przeprowadzić audyt prawidłowości przetwarzania danych osobowych, w każdym przypadku pierwszym krokiem będzie inwentaryzacja zasobów (baz danych; zbiorów, w których „mieszczą się” dane osobowe – zarówno tych elektronicznych, jak i tych papierowych; ewentualnie od razu inwentaryzacja procesów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych; ewentual­nie inwentaryzacja zasobów z podziałem na zasoby mate­rialne, niematerialne i osobowe).

Następnie tak zinwentaryzowane zasoby należy ocenić pod kątem spełniania wymogów RODO.

Jednym ze sposobów inwentaryzacji zasobów (aktywów), w których przetwarza się dane osobowe, może być podejś­cie wzorowane na rodzinie norm ISO 27001. W podejściu tym dzieli się aktywa na:

 1. materialne, np. takie jak:
  –   budynek lub konkretne pomieszczenie, w którym przechowywane są dane osobowe w postaci papierowej,
  –   pomieszczenie, w którym znajduje się serwer,
  –   serwer (urządzenie),
  –   infrastruktura sieciowa rozprowadzona w budynku,
  –   konkretne urządzenie końcowe (stacja robocza – komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie),
  –   papierowe zbiory danych (np. akta osobowe pracowników);
 2. niematerialne, np. takie jak:
  –   oprogramowanie,
  –   aplikacja komputerowa,
  –   baza danych (pracowników, klientów, subskrybentów newslettera);
 3. ludzkie, np. takie jak:
  –   pracownicy administracyjni,
  –   pracownicy działu IT (posiadający szeroki dostęp do wszelkich systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane),
  –   pracownicy działu obsługi klienta (posiadający szeroki dostęp do danych osobowych klientów),
  –   pracownicy działu HR,
  –   pracownicy działu księgowości,
  –   personel sprzątający (również w przypadku out­sourcingu usługi sprzątania).

Następnie do tak zinwentaryzowanych aktywów przypisuje się możliwe zagrożenia, a potem dobiera odpowiednie zabezpieczenia stosowne do zidentyfikowanych zagrożeń.

Dla zasobów materialnych zabezpieczenia najczęściej będą przyjmowały postać zabezpieczeń fizycznych oraz organizacyjnych. Na przykład w przypadku zasobu w postaci budynku zagrożeniem może być pożar (wskutek którego zniszczony zostanie serwer i papierowe zbiory danych). Odpowiednim zabezpieczeniem fizycznym będzie odpowiedni system przeciwpożarowy. Dla zasobu w postaci serwera zagrożeniem może być zniszczenie wskutek przegrzania (zabezpieczeniem fizycznym będzie odpowiednia instalacja wentylacyjna i przeciwpożarowa) oraz nieuprawniony dostęp do serwera (zabezpieczeniem fizycznym będzie odpowiednie odseparowanie pomieszczenia serwerowni od reszty budynku, zabezpieczeniem organizacyjnym będzie udostępnienie kluczy do pomieszczenia serwerowni jak najmniejszej liczbie osób – np. tylko głównemu informatykowi, jego zastępcy i zarządowi firmy).

Dla zasobów niematerialnych zabezpieczenia będą najczęściej przyjmowały postać zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przykładowo, w wypadku bazy subskrybentów newslettera zabezpieczeniem technicznym będzie:

 1. przechowywanie tej bazy w systemach informatycznych zewnętrznej firmy, która dba o bezpieczeństwo baz,
 2. zabezpieczenie dostępu do tej bazy odpowiednio skomplikowanym hasłem.

Z kolei zabezpieczeniem organizacyjnym będzie:

 1. nadanie uprawnień (posiadanie hasła dostępowego do systemu e-mail marketingowego) jedynie nielicznym, uprawnionym osobom w organ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem