Jak spełnić obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach funduszu socjalnego?

Przyznawanie pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej: ZFŚS, wymaga od pracodawcy zebrania szeregu informacji nie tylko o samym pracowniku, ale częściowo także o członkach jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. W tej sytuacji pracodawca gromadzi szereg danych, których przetwarzanie powinno odbywać się z zachowaniem zasad wynikających z RODO, jak również z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), dalej: ustawa o ZFŚS.

W przepisach ww. ustawy określono szczegółowo, jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby prawidłowo przetwarzać dane osobowe w ramach ZFŚS. Poniżej omówiono ustawowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Obowiązek wydawania pisemnych upoważnień

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o ZFŚS do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych, wydane przez pracodawcę.

Co do zasady przetwarzanie danych w ramach ZFŚS następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, czyli dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, który dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Obowiązek do zachowania tajemnicy

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o ZFŚS, osoby dopuszczone do przetwarzania danych o stanie zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Wskazówka

W toku rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS pracownicy upoważnieni do ich obsługi mają dostęp do często bardzo szczegółowych informacji o pracownikach składających wnioski, w tym informacji o stanie zdrowia tych pracowników, ale często także o stanie zdrowia członków ich rodzin.

Z uwagi na fakt, że przepisy RODO kładą duży nacisk na ochronę danych szczególnych kategorii, ustawodawca nałożył na pracodawcę wymóg nadawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych o stanie zdrowia.

W tej sytuacji pracodawca powinien wydać w formie pisemnej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych tym pracownikom, którzy będę zajmować się przetwarzaniem danych osobowych w ramach ZFŚS.

Dodatkowo, warto zadbać także o to, by również ci pracownicy zobowiązali się do zachowania w tajemnicy tych danych na piśmie.


Zakaz gromadzenia kopii dokumentów – przyznanie świadczeń na podstawie oświadczeń

Kolejna ważna zasada dotycząca ochrony danych przetwarzanych w ramach ZFŚS wynika z art. 8 ust. 1a ustawy o ZFŚS, zgodnie z którym udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

W tej sytuacji pracodawca nie może gromadzić kopii dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach pracowników chcących skorzystać ze świadczeń z ZFŚS. Pracodawca może jednak żądać niezbędnych dokumentów do wglądu, żeby potwierdzić informacje przedstawione przez pracowników w ich oświadczeniach.

Wskazówka!

W komunikacie z dnia 6 lutego 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wskazał, że jeśli na potrzeby udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w regulaminie ZFŚS potrzebny będzie dostęp do niektórych dokumentów, np. PIT-u małżonka pracownika, to powołany wyżej art. 8 ust. 1a ustawy o ZFŚS umożliwia pracodawcy jedynie wgląd do nich, ale nie daje prawa do przechowywania ich kopii czy innego utrwalania. PIT współmałżonka jest dokumentem zawierającym również takie dane, jak np. nazwa zakładu pracy czy numer PESEL, które nie są niezbędne do potwierdzenia danych przedstawionych w oświadczeniu pracownika. Jak wskazał PUODO, powodowałoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do celu przetwarz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem