Jak stworzyć rejestr czynności przetwarzania?

Zasady tworzenia rejestru czynności przetwarzania określa art. 30 RODO, zgodnie z którym rejestr musi zawierać:

Zasady tworzenia rejestru czynności przetwarzania określa art. 30 RODO, zgodnie z którym rejestr musi zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
  • cele przetwarzania, np. przeprowadzenie procesu rekrutacji;
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych (kategoria osób to np. uczestnicy rekrutacji, natomiast przy kategorii danych należy wskazać, czy są to dane zwykłe czy wrażliwe);
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych – RODO zezwala na wskazanie tylko kategorii odbiorców, jednak należy wskazać konkretnych odbiorców, da to możliwość rozliczalności danych osobowych;
  • informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi – dokumentację odpowie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem