Jak w praktyce zagwarantować niezależność Inspektora Ochrony Danych?

Ustawodawca unijny, tworząc przepisy RODO, zwrócił szczególną uwagę na zagwarantowanie niezależności Inspektorowi Ochrony Danych (dalej: IOD). Konieczność zagwarantowania IOD niezależnej pozycji jest uzasadniona zadaniami, jakie ma realizować. IOD, jako osoba pełniąca funkcję doradczą, której głos i wytyczne mają zagwarantować administratorowi danych przestrzeganie wymogów RODO, musi mieć zagwarantowaną możliwość przedstawiania swojego stanowiska bez obaw, że jego opinia dotycząca planowanych działań administratora danych będzie wiązała się dla niego z negatywnymi konsekwencjami, czy to ze strony przełożonych, czy też współpracowników.

Przepisy RODO, regulując status IOD w organizacji, wskazują, w jaki sposób administrator danych powinien zapewnić IOD niezależność. Zgodnie z art. 38 RODO administrator (oraz podmiot przetwarzający, jeśli to on powołuje IOD):

  • zapewniają, by IOD był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych,
  • wspierają IOD w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego fachowej wiedzy,
  • zapewniają, by IOD nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań,
  • nie mogą odwołać IOD ani karać go za wypełnianie swoich zadań,
  • zapewniają, by IOD podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego,
  • zapewniają, by powierzone IOD inne zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów1,
  • jednocześnie IOD jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań2.

Prze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem