Jak w razie stwierdzenia naruszenia uniknąć kar finansowych w firmie

RODO umożliwia nakładanie administracyjnych kar pieniężnych m.in. na administratora oraz podmiot przetwarzający. W zależności od wagi naruszenia kary mogą sięgać do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy naruszeniach większej wagi) bądź do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy naruszeniach mniejszej wagi), przy czym zastosowanie będzie miała kwota wyższa.

Szczegółowe regulacje w zakresie tego, za jakie naruszenia może zostać nałożona kara wyższa, a za jakie niższa, znajdują się w art. 83 ust. 4, 5 i 6 RODO.

Przykładowo, kara w wysokości do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, może zostać nałożona za naruszenie:

 • podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków zgody, o których to zasadach i warunkach mowa w art. 5, 6, 7 oraz 9,
 • praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 12–22.

Kara w wysokości do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego będzie mogła być nałożona w przypadku m.in. naruszenia obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 8, 11, 25–39 oraz 42 i 43 RODO.

Kary nakładane przez organy nadzorcze muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Co ważne jednak, kary muszą być zindywidualizowane i powinny uwzględniać konkretną sytuację. Administrator bądź podmiot przetwarzający, wiedząc, na co w szczególności będzie zwracał uwagę organ nadzorczy, może odpowiednio wcześnie zabezpieczyć swoje interesy, a tym samym ograniczyć ryzyko nałożenia kary bądź wpłynąć na jej obniżenie.

O tym, czy kara zostanie nałożona bądź w jakiej wysokości, będą decydować wskazane w art. 83 ust. 2 RODO przesłanki. Omawiając je, warto zwrócić uwagę na przyjęte przez Grupę Roboczą art. 29 w dniu 3 października 2017 r. wytyczne w sprawie stosowania i ustalania admi­nistracyjnych kar pieniężnych do celów rozporządzenia nr 2016/679. Wytyczne te są dostępne na stronie: //www.giodo.gov.pl/pl/1520344/10432.

Do przesłanek wymienionych w art. 83 ust. 2 RODO zaliczają się:

 1. charakter, waga i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;
 2. umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia; 
  Grupa Robocza art. 29 wskazuje, iż umyślnym naruszeniem będzie np. niezgodne z prawem działanie zatwierdzone przez ścisłe kierownictwo administratora bądź dokonane z pominięciem wytycznych udzielonych przez inspektora ochrony danych lub realizowane z naruszeniem istniejących polityk. Przykładem działania umyślnego byłby handel danymi w celach marketingowych bez sprawdzenia lub ignorując poglądy osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do sposobu użycia tych danych;
 3. działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą;
  Organ nadzorczy będzie więc brał pod uwagę to, czy administrator lub podmiot przetwarzający podejdzie do naruszenia w sposób odpowiedzialny. Przykładowo, jak wskazuje Grupa Robocza art. 29, chodzi o kontaktowanie się z innymi administratorami lub podmiotami przetwarzającymi, którzy mogli uczestniczyć w rozszerzeniu zakresu przetwarzania, np. gdy doszło do omyłkowego udostępnienia danych stronom trzecim;
 4. stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich na mocy art. 25 i 32;
  Stopień odpowiedzialności wg Grupy Roboczej art. 29 może dotyczyć następujących kwestii:
 • Czy administrator wdrożył środki techniczne zgodne z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania lub z zasadą domyślnej ochrony danych?
 • Czy administrator wdrożył środki organizacyjne, które zapewniają skuteczność zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony danych na wszystkich poziomach organizacji?
 • Czy administrator/podmiot przetwarzający zapewnił odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgodnie z art. 32?
 • Czy na odpowiednim poziomie zarządzania w organizacji są znane i stosowane właściwe procedury/polityki ochrony danych?

Prezes Urzędu Ochrony Danych będzie więc badał, czy administrator zrobił wszystko, czego można było od niego oczekiwać, biorąc pod uwagę przepisy RODO. Z pewnością dobrym rozwiązaniem będzie naśladowanie najlepszych praktyk, o ile takie istnieją i znajdują zastosowanie. Jak podkreśla Grupa Robocza art. 29, należy wziąć pod uwagę normy branżowe, a także kodeksy postępowania w danej dziedzinie lub zawodzie.

 1. wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego;
  Według Grupy Roboczej art. 29 organ nadzorczy powinien więc ocenić:
 • Czy administrator (podmiot przetwarzający) do­puścił się wcześniej tego samego naruszenia?
 • Czy administrator (podmiot przetwarzający) dopuścił się naruszenia rozporządzenia w ten sam sposób (np. w wyniku niewystarczającej znajomości istniejących procedur w organizacji lub w wyniku niewłaściwej oceny ryzyka, braku reakcji na wnioski osób, których dane dotyczą, w odpowiednim czasie, nieuzasadnionego opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na wnioski itp.)?
 1. stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków;
  Nie chodzi tutaj, jak podnosi Grupa Robocza art. 29, o współpracę, która jest wymagana przepisami prawa (przykładowo o dostęp do pomieszczeń w celu przeprowadzenia audytów/inspekcji), ale np. o reakcję na wnioski organu nadzorczego w fazie dochodzenia w konkretnej sprawie, co ograniczyło wpływ na prawa danych osób;
 2. kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie, przykładowo, czy naruszenie dotyczy danych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO;
 3. sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie;
  Niedbałość w powiadomieniu organu nadzorczego polegająca na niedopełnieniu obowiązku powiadomienia lub niepowiadomieniu o wszystkich szczegółach naruszenia na skutek niepoprawnej oceny rozmiaru naruszenia może zdaniem Grupy Roboczej art. 29 zasłużyć na poważniejszą sankcję;
 4. jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały wcześniej zastosowane w tej samej sprawie środki, o których mowa w art. 58 ust. 2 – przestrzeganie tych środków;
  Chodzi tutaj o przestrzeganie środków, które mogą zostać nałożone w konkretnej sprawie przez organ nadzorczy, a które to uprawnienia naprawcze są wyraźnie wskazane w art. 58 ust. 2 RODO;
 5. stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania na mocy art. 4...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem