Jak wykazać prawidłowość zbierania zgód

Kolejnym obowiązkiem, który ciąży na administratorze danych, jest obowiązek prawidłowego zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Przepisy RODO szczegółowo precyzują, jak powinien wyglądać proces zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO jeżeli osoba, której dane doty­czą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Natomiast w motywie 32 RODO doprecyzowano, że zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytua­cji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Ponadto wskazano, że wyrażenie zgody może polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Jednocześnie w powołanym motywie RODO wskazano, że milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny oznaczać zgody.
 

Ważne!

Administrator danych powinien bardzo dokładnie przygotować proces zbierania zgód na przetwarzanie danych. Przede wszystkim należy określić wszystkie cele, w jakich dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody.

Należy również zadbać o to, żeby przygotować odpowiednie klauzule informacyjne spełniające wszystkie wymogi przepisów RODO, w szczególności należy pamiętać, żeby formułować klauzule zgody jasnym, prostym językiem, jeśli to możliwe dostosowanym do osób, od których będą zbierane zgody. Przykładowo, jeśli administrator danych wie, że będą to osoby młode, bo do nich kieruje swoją usługę, może pozwolić sobie na nieformalny język. Jeśli natomiast usługa kierowana jest do osób w różnym wieku, zapytania o zgodę powinny być sformułowane bardziej oficjalnym językiem, ale ciągle w miarę prostym. Nie ma potrzeby używania prawniczego języka, a czasem może to być wręcz zbędne.

Osoba, która będzie wyrażała zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w określonych celach, musi mieć świadomość, na co się zgadza, na jaki konkretny sposób przetwarzania danych wyraża zgodę. W motywie 32 RODO wprost wskazano, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.


Dodatkowo w motywie 42 RODO przyjęto, że administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania. W szczególności w przypadku pisemnego oświadczenia składanego w innej sprawie powinny istnieć gwarancje, że osoba, której dane dotyczą, jest świadoma wyrażenia zgody oraz jej zakresu. Aby wyrażenie zgody było świadome, osoba, której dane dotyczą, powinna znać przynajmniej tożsamość administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych.
 

Ważne!

Przygotowując formularze papierowe czy też elektroniczne, w których administrator danych będzie pytać o zgodę na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem