Jak wykazać rozliczalność w zakresie przestrzegania przepisów RODO

Zasada rozliczalności oznacza, że administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania zasad wprowadzonych przez RODO i powinien być wstanie to wykazać. Jednocześnie przepisy RODO nie wprowadziły żadnych konkretnych rozwiązań, do stosowania których administrator danych byłby zobowiązany. Wdrożenie odpowiednich środków ma wynikać z przeprowadzonej analizy ryzyka i zostać indywidualnie dobrane do sytuacji konkretnego administratora danych.

W art. 5 RODO zostały jednak wskazane zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, którymi powinien się kierować administrator danych. Co więcej, w ust. 2 tego artykułu wskazano, że „rozliczalność” polega na tym, że administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

Są to następujące zasady:

  • Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
  • Zasada ograniczenia celu oznacza, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jednocześnie przepis zastrzega, że dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.
  • Zasada minimalizacji danych. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  • Zasada prawidłowości. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Dodatkowo przepis nakłada na administratora obowiązek podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
  • Zasada ograniczenia przechowywania. Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przedmiotowym przepisie zastrzeżono, że dane osobowe możn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem