Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wycieku danych w przypadku korzystania z usług w chmurze?

Związku z rosnącą popularnością korzystania z usług chmurowych podmioty objęte KSC (operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfro­wych), jak również inni przedsiębiorcy zainteresowani wykorzystaniem chmury w swojej działalności powinni w sposób szczególny zabezpieczyć się przed wyciekiem danych gromadzonych za pomocą tej metody agregowania informacji w przedsiębiorstwie. Rozwiązania chmurowe są w sposób szczególny narażone na potencjalne ataki, niebezpieczne zwłaszcza w kontekście kradzieży danych osobowych.

W tym celu warto rozważyć wdrożenie następujących przykładowych środków technicznych i organizacyjnych:

  • stosowanie oprogramowania szyfrującego, uwierzytelniającego, monitorującego potencjalne zagrożenia oraz antywirusowego,
  • kontrolowanie dostępu przez nadawanie stosownych do zajmowanego stanowiska (bądź posiadanych kompetencji) uprawnień dostępu,
  • tworzenie backupów (kopii zapasowych) systemu/danych,
  • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, która będzie regulowała zasady korzystania z rozwiązań chmurowych, w tym polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji obsługi oprogramowania,
  • wymaganie od pracowników okresowej zmiany haseł do usług chmurowych, przy czym hasła dostępu powinny posiadać określoną, utrudniającą jego „złamanie” strukturę (wykorzystanie znaków specjalnych oraz małych i dużych liter w haśle),
  • organizowanie szkoleń z zakresu bezpiecznej obsługi systemu dla użytkowników.

Odnośnie środków prawnych, jakie powinni podjąć przedsiębiorcy, najistotniejszą kwestią zdaje się być zawarcie z dostawcami oprogramowania chmurowego tzw. umów SLA (Service-Level Agreement). Na ich podstawie dostawcy
zobowiązują się do zapewnienia i utrzymania określonego w umowie poziomu usługi informatycznej świadczonej jego odbiorcy.

W ramach umów SLA (w praktyce nazywanych również umowami o świadczenie usług utrzymania) – obok postanowień podstawowych typu: ustalenie specyfikacji oraz parametrów oprogramowania komputerowego, do których utrzymania zobowiązuje się jego dostawca, okreś­lenie tzw. dostępności oprogramowania chmurowego (tj. czasu nieprzerwanego działania serwisu), raportowanie i monitoring świadczonych usług SLA, tryb zgła...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem