Jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe pozyskane z wykorzystaniem dronów?

Obecnie korzystanie z dronów stało się bardzo popularne, a możliwości, jakie daje użycie tego sprzętu, są wykorzystywane zarówno na potrzeby prywatne użytkowników, jak i coraz częściej w działalności przedsiębiorców. Nie da się ukryć, że tak szerokie zastosowanie dronów powoduje, że pojawią się pytania o prawne konsekwencje korzystania z dronów na różnych płaszczyznach. Wątpliwości mogą dotyczyć chociażby zagrożenia dla samolotów, bezpieczeństwa obiektów strategicznych, ale też prawnie chronionych tajemnic przedsiębiorstw prywatnych.

Niejednokrotnie wykorzystanie dronów będzie stanowiło także zagrożenie dla prywatności osób fizycznych, również w kontekście ochrony danych osobowych. W niniejszym rozdziale zostaną omówione prawne możliwości przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem dronów.

Kiedy dane zgromadzane z wykorzystaniem dronów będą podlegały pod przepisy RODO?

Zgodnie z art. 2 RODO przepisy RODO mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. Natomiast przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub
domowym charakterze.

W praktyce oznacza to, że np. nagrywanie z użyciem dronów urodzin własnego dziecka albo innej rodzinnej uroczystości nie będzie podlegało pod przepisy RODO. Trzeba jednak pamiętać, że nawet takie prywatne nagrania mogą powodować konieczność podporządkowania się przepisom RODO, a także innym regulacjom (np. dotyczącym ochrony wizerunku) – przykładowo w sytuacji, gdy takie nagrania, zawierające wizerunek osób trzecich, nawet jeśli są one członkami naszej rodziny, będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Wówczas konieczne jest co najmniej uzyskanie ustnej zgody tych osób na publikację nagrania.

Obowiązki prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem dronów

Obecnie nie wprowadzono żadnych szczegółowych przepisów, które w sposób szczególny regulowałyby przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem dronów. Co do zasady, oceniając sytuację prawną związaną z tego typu działalnością na gruncie ochrony danych osobowych, należy odwołać się do regulacji wynikających z RODO. Trzeba przy tym pamiętać, że szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystania danych uzyskanych za pomocą dronów będą zależały od tego, jaki podmiot (publiczny czy też prywatny) i w jakim celu pozyskiwał dane z użyciem dronów.

W związku z tym administrator danych, przetwarzając dane osobowe pozyskane z użyciem dronów, w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, musi stosować wszystkie wymogi prawne wynikające z art. 5–10 RODO, w szczególności dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, ale także w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

W praktyce bowiem najczęstszą podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z użyciem dronów jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tej sytuacji administrator danych musi zadbać o warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 7 RODO.

Kolejnym istotnym obowiązkiem, jaki ciąży na administratorze danych przetwarzanych i uzyskanych za pomocą dronów, jest konieczność realizacji prawa osób, których dane dotyczą, określonych w art. 12–22 RODO. W tym zakresie oczywiście niezbędna jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, czyli przekazanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej. Natomiast w kwestii realizacji dalszych uprawnień osób, których dane dotyczą, tj. prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem