Jak zgodnie z RODO cyklicznie sprawdzać uprawnienia pracownika do kierowania pojazdami?

Przepisy RODO oraz wprowadzone na ich podstawie szczegółowe przepisy Kodeksu pracy regulują dość restrykcyjnie zakres danych osobowych, jakie od pracownika może pozyskiwać pracodawca. Niejednokrotnie dochodzi jednak do sytuacji, gdy zakres danych, jakie przetwarza lub zamierza przetwarzać pracodawca, wykracza poza katalog określony w zapisach Kodeksu pracy.

Jedną z takich sytuacji jest dopuszczalność cyklicznego sprawdzania przez pracodawcę uprawnienia pracownika do kierowania pojazdami w przypadku, gdy pracownik nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, ale do jego obowiązków należy prowadzenie służbowego pojazdu. Nie ulega wątpliwości, że cykliczna weryfikacja możliwości prowadzenia samochodu przez takiego pracownika jest pożądana, a czasem wręcz konieczna, mając na uwadze chociażby ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych, kiedy brak prawa jazdy lub nieważne prawo jazdy kierowcy mogłoby skutkować odmową wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

Z punktu widzenia ochrony danych osobowych pracownika konieczne jest zatem ustalenie podstawy prawnej pozwalającej na cykliczne sprawdzanie uprawnień pracowników do kierowania pojazdami.

Jakie dane dotyczące uprawnień posiadanych przez pracownika może przetwarzać pracodawca?

Zgodnie z art. 22[2] § 1 Kodeksu pracy: pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Trzeba jednak pamiętać, że w § 2 tego artykułu zastrzeżono, że: pracodawca żąda podania danych osobowych, takich jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Z kolei w § 3 tego artykułu wskazano, że „pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres, numer PESEL, a w przypadku jego braku inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w Newsletterze dla Inspektorów Ochrony Danych[1] analizuje wzajemną relację obu powołanych wyżej przepisów, tj. § 1 i § 3 art. 22[1] Kodeksu pracy. W ocenie PUODO: „arty­kuł 22[1] § 3 Kodeksu pracy wymienia bowiem informacje, jakich pracodawca żąda od pracownika dodatkowo w stosunku do tych wymienionych w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy. Oznacza to, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie można wymagać podania danych wymienionych w art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy, a nie odwrotnie. Wąskie rozumienie przepisu art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy polegające na uznaniu, że od osoby już zatrudnionej pracodawca nie może wymagać podania danych innych niż wymienione w tym przepisie, prowadziłoby do sytuacji, w której np. po zmianie zakresu obowiązków, która nie wiąże się z przeprowadzeniem nowego naboru, niemożliwa byłaby weryfikacja kwalifikacji lub uprawnień pracownika niezbędnych do wykonywania tych obowiązków”[2].

Mając na uwadze przytoczone wyżej stanowisko PUODO, należy stwierdzić, że nie ma przeszkód, żeby także od osoby już zatrudnionej (a nie tylko ubiegającej się o zatrudnienie) żądać danych wskazanych w art. 22[2] § 1 Kodeksu prac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem