Jak zgodnie z RODO przetwarzać dane osobowe byłego pracownika?

Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz możliwości przetwarzania danych osobowych byłych pracowników regulują szczegółowo przepisy prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu pracy oraz RODO.

Należy bowiem pamiętać, że pracodawca ma nie tylko możliwości przetwarzania danych byłego pracownika, ale wręcz jest to niejednokrotnie jego obowiązek.

Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji pracowniczej

Najważniejszą kwestią związaną z przetwarzaniem danych osobowych pracowników jest obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie bowiem z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W związku z tym warto powołać art. 94[5] Kodeksu pracy, który dotyczy przetwarzania dokumentacji pracowniczej w wypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem. Zgodnie z powołanym przepisem: w wypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

Co również istotne, przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek informowania pracownika o czasie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej oraz możliwości jej odbioru. Zgodnie bowiem z art. 94[6] Kodeksu pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94[5] § 2 Kodeksu pracy;
  • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94[5] § 2;
  • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w wypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa powyżej.

Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 94[7] Kodeksu pracy: pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94[6] pkt 2 Kodeksu pracy, z tym że w tym terminie pracodawca może wydać dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi.
 

Ważne

Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują, jak długo po zakończeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą byłego pracownika.

Należy mieć bowiem na uwadze, że w tym zakresie przepisy są bardzo szczegółowe i dokładnie precyzują obowiązki pracodawcy, w tym także informacyjne, związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej byłego pracownika.


Dokumentacja jako dowód w postępowaniu

Na marginesie należy zaznaczyć, że przepisy Kodeksu pracy regulują także kwestię przechowywania dokumentacji, która może być wykorzystana jako dowód w postępowaniu. Zgodnie bowiem art. 94[4] Kodeksu pracy: jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca:

  • jest stroną tego postępowania – przechowuje dokumentację pracowniczą do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy, a art. 94[7] stosuje się odpowiednio;
  • powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy, przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca zawiadamia, w postaci papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz, w wypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej; art. 94[7] stosuje się odpowiednio.

Przetwarzanie danych z monitoringu

Szczegółowym zasadom przetwarzania danych osobowych podlegają dane pracowników z monitoringu. Co do zasady pracodawca może w zakładzie pracy wdrożyć monitoring wizyjny, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochron...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem