Jak zgodnie z RODO sprawdzić niekaralność osoby rekrutowanej?

Zatrudniając nowego pracownika, wielu pracodawców cząsto się zastanawia, czy może zgodnie z RODO sprawdzić niekaralność osoby rekrutowanej. Temat ten jest o tyle istotny, że niejednokrotnie pracownicy zatrudnieni nawet na niższych stanowiskach mogą mieć dostęp do znacznych ilości gotówki czy towaru albo są inne powody, dla których pracodawcy chcieliby mieć wiedzę na temat niekaralności danej osoby.

Trzeba jednak wskazać, że w zakresie możliwości sprawdzenia niekaralności osoby ubiegającej się o zatrudnienie przepisy są bardzo restrykcyjne i dają podstawę do dokonania takiego sprawdzenia tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Przepisy RODO a dopuszczalność sprawdzenia niekaralności osoby rekrutowanej

Przepisy RODO w kwestii dopuszczalności sprawdzenia niekaralności osoby rekrutowanej są bardzo restrykcyjne. Zgodnie z art. 10 RODO: przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.

W praktyce powołany przepis oznacza, że przetwarzanie danych dotyczących niekaralności osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy jest to dopuszczone przepisami prawa. Ponadto w art. 22[1a] § 1 Kodeksu pracy wyraźnie zastrzeżono, że zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22[1] § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO. Powyższe oznacza, że nawet jeśli dane dotyczące niekaralności chciałby przekazać sam pracownik z własnej inicjatywy, na podstawie zgody, to dalej nie jest możliwe, żeby pracodawca mógł takie dane przetwarzać.

Ważne

Pracodawca nie może przetwarzać danych dotyczących informacji o niekaralności osoby, która ubiega się o zatrudnienie, nawet jeśli osoba ta wyrazi zgodę na przetwarzanie tego typu informacji.

Możliwość pozyskania danych o niekaralności kandydata do pracy jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w tym ustaw sektorowych, które szczegółowo regulują tę kwestię.


W jakich sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość sprawdzenia niekaralności kandydata do pracy?

Możliwość sprawdzenia niekaralności kandydata do pracy została uregulowana w szeregu ustaw szczególnych;
są to m.in. następujące przepisy:

  • art. 31 ust. 1 ustawy o straży granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 462) – dotyczący osób pełniących służbę w Straży Granicznej;
  • art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 19) – dotyczący nauczycieli;
  • art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 779) dotyczący strażników gminnych;
  • art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) – dotyczący pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania;
  • art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. 2002 Nr 12, poz. 110) – dotyczący detektywów.

Analizując powyższe przepisy, można zauważyć, że wymóg niekaralności dotyczy szczególnie osób zatrudnionych czy to w ramach pełnionej służby, czy też organów państwowych lub samorządowych, ewentualnie takich, w których specyfika wykonywanych zadań wymaga potwierdzenia spełnienia warunku niekaralności (np. detektywi).

W jakiej formie pracownik powinien udostępnić informację o niekaralności?

Zgodnie z art. 22[1] § 5 Kodeksu pracy: udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Zasadą jest zatem, że udokumentowanie niekaralności przez kandydata do pracy następuje w formie stosown...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem