Jaka powinna być podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje?

W toku prowadzonej rekrutacji niejednokrotnie zdarza się, że kandydaci przedstawiają referencje od poprzednich pracodawców, które mają udokumentować ich doświadczenie zawodowe oraz zdobyte na danym stanowisku pracy kompetencje. W toku prowadzonej rekrutacji przyszły pracodawca gromadzi przedstawione mu przez kandydatów do pracy referencje, a w konsekwencji przetwarza dane osobowe w nich zawarte. Co jednak istotne, w treści takich referencji mogą znaleźć się nie tylko dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ale także osób, które takie referencje wystawiły i podpisały.

W jaki sposób zatem powinien zachować się pracodawca, który gromadzi przedstawione mu referencje i przetwarza w ten sposób dane osobowe osób, które te rekomendacje wystawiły, aby to przetwarzanie było zgodne z przepisami prawa?

Jakie informacje mogą znaleźć się w wystawionych referencjach?

Przepisy prawa pracy nie wskazują wprost, w jakiej formie dozwolone jest pozyskiwanie informacji o doświadczeniu kandydata do pracy, jednakże w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy wyraźnie wskazano, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo w § 2 tego przepisu zaostrzono wymagania i pracodawca ma prawo żądać podania danych osobowych, o których mowa powyżej, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy okreś­lonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

W praktyce wystawianie referencji odchodzącym z pracy pracownikom, w celu umożliwienia im przedstawienia ich potencjalnemu, przyszłemu pracodawcy, nie budzi wątpliwości. Co więcej, jak zaznaczono wyżej, wystawianiu referencji nie sprzeciwiają się przepisy prawa pracy. Jednak aby takie referencje miały wartość zarówno dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak i przyszłego pracodawcy, powinny zawierać informacje o umiejętnościach kandydata, zdobytym przez niego doświadczeniu oraz ewentualną ocenę jego kompetencji. Taka treść tych referencji wymaga, aby były one wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania byłego pracodawcy kandydata, czasem także przez jego bezpośredniego przełożonego, szefa działu itp. Taka treść refe­rencji powoduje, że znajdują się w nich dane osobowe osób trzecich, co do których potencjalny, przyszły pracodawca musi określić podstawę prawną ich przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje

Pozyskując referencje od kandydatów do pracy, przyszły pracodawca w zasadzie nie ma możliwości uzyskania ich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Co więcej, właściwe nie ma potrzeby pozyskiwania takiej zgody, gdyż może przetwarzać te dane osobowe na innej podstawie prawnej.

W tym miejscu warto powołać się na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który we wpisie opublikowanym na swojej stronie internetowej, odpowiadając na pytanie: „Jaka powinna być podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje?”, wskazał wprost, że: „podstawą przetwarzania danych osoby trzeciej udzielającej rekomendacji jest (przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie) art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes pracodawcy związany będzie z możliwością wykorzystania informacji zawartych w treści referencji”[1].

W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wystawiających referencje jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jednak, jak słusznie zauważył PUODO, stosowanie tej podstawy prawnej przetwarzania wymaga spełnienia określonych w tym przepisie warunków. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Intepretując ten przepis w omawianym zakresie, warto odwołać się do treści motywu 47 Preambuły RODO, zgodnie z którym: „podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, lub...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem