Jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do zalecań IOD?

Zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a RODO naruszenie przepisów dotyczących IOD (art. 37–39 RODO), grozi zastosowaniem wobec administratora danych administracyjnej kary pieniężnej do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Dodatkowo należy pamiętać, że niezastosowanie się do zaleceń IOD może skutkować naruszeniem przepisów RODO także w innych aspektach działalności administratora danych, w zależności od tego, jakiego zakresu dotyczyły przedmiotowe zalecenia.

Mając na uwadze, jak wysokie kary mogą potencjalnie zostać nałożone na administratora danych, należy pamiętać o szczegółowym dokumentowaniu wszystkich przypadków niedostosowania się do zaleceń IOD i pisemnym uzasadnieniu takiego postępowania.

Ważne

Niezgodzenie się pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem