Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby móc wprowadzić analizę bilingów telefonicznych w swojej firmie?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pracownicy muszą wiedzieć, że w firmie prowadzona jest kontrola bilingów. Sposób informowania pracowników o prowadzeniu tego rodzaju monitoringu został szczegółowo określony w art. 222 Kodeksu pracy.

Zgodnie z powołanym przepisem cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
 

Wskazówka

Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy, czyli w przypadku gdy zatrudnia co najmniej 50 pracowników, powinien w regulaminie pracy zawrzeć informacje o wszystkich stosowanych przez niego formach monitoringu.

Jeżeli oprócz analizy bilingów połączeń telefonicznych pracodawca stosuje także inne formy monitoringu, np. monitoring wizyjny albo poczty elektronicznej, w regulaminie pracy należy – oddzielnie dla każdej z wykorzystywanych form monitoringu – określić jego cel, zakres i sposób zastosowania.

Jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy, powinien powyższe informacje zawrzeć w obwieszczeniu.

Natomiast w przypadku pracodawców objętych zbiorowym układem pracy powyższe informacje powinny zostać zawarte w zbiorowym układzie pracy.


Określając cel wykorzystania monitoringu, pracodawca powinien mieć na względzie powołane wyżej przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi wskazane formy monitoringu są dopuszczalne w przypadku, gdy ich zastosowanie ma służyć zapewnieniu organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. W tej sytuacji cel zastosowania wybranych form monitoringu powinien być zbieżny z celami wskazanymi powyżej. Stosowanie monitoringu w formie analizy bilingów połączeń telefonicznych powinno służyć celom określonym w Kodeksie pracy. Nie można stosować tego rodzaju monitoringu w innych celach, chyba że będzie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem