Kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych osobowych

Przepisy RODO kładą szczególny nacisk na określenie celu, w jakim administrator danych zamierza przetwarzać dane osobowe. Co więcej, w art. 5 ust. 1 pkt b RODO wskazano, że dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jest to tzw. zasada ograniczonego celu.

Jak podkreślono w motywie 50 Preambuły RODO: „przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane, powinno być dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy jest zgodne z celami, w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. W takim przypadku nie jest wymagana odrębna podstawa prawna inna niż podstawa prawna, która umożliwiła zbieranie danych osobowych”. Nie ulega zatem wątpliwości, że w każdej sytuacji, gdy administrator danych nie wie, czy przetwarzanie danych będzie wykraczało poza „pierwotny” cel, w jakim dane zostały zebrane, będzie konieczne przeprowadzenie analizy, czy i w jakim zakresie możliwa jest zmiana celu przetwarzania danych.

Zgoda na zmianę celu przetwarzania danych osobowych

Przede wszystkim należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane, może odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Jeśli zatem administrator danych przetwarza np. numer telefonu osoby, której np. sprzedał jakiś towar lub usługę, a numer telefonu służył do kontaktu, a chciałby go wykorzystać w celach marketingowych, to nie ma przeszkód, żeby zmienić w taki sposób cel przetwarzania, jeżeli tylko ten klient wyraził zgodę na taką zmianę.

Inne przesłanki zmiany celu przetwarzania danych

W innych przypadkach, gdy administrator nie dysponuje zgodą osoby, której dane dotyczą, zmiana celu przetwarzania danych osobowych jest możliwa na podstawie art. 6 ust. 4 RODO, zgodnie z którym: jeżeli przetwarzanie w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 (cele, o których mowa w tym artykule mają służyć m.in. bezpieczeństwu narodowemu, obronie, bezpieczeństwu publicznemu), administrator – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z tym, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę m.in.:

  • wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,
  • kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą,
  • a administratorem,
  • charakter danych osobowych, w szczególności, czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych zgodnie z art. 10 RODO,
  • ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą,
  • istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewen­tual­nie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Przyjmuje się, że wskazane wyżej przesłanki stanowią katalog otwarty. Oznacza to, że stanowią ramy, w których dokonuje się analizy konkretnego stanu faktycznego. W praktyce jednak każdy z przypadków musi być analizowany indywidualnie. Taka ocena będzie konieczna, jeżeli administrator danych będzie chciał zmienić cel przetwarzania dany...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem