Kiedy należy powołać zastępcę Inspektora Ochrony Danych?

Omawiając temat zastępcy Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) w pierwszej kolejności należy wskazać, że w przepisach RODO w ogóle nie ma uregulowanej kwestii powołania zastępcy IOD.  RODO nie przewiduje bowiem takiej funkcji jak zastępca IOD. Możliwość powołania zastępcy IOD została w polskim porządku prawnym wprowadzona w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 – dalej: u.o.d.o.). Co ciekawe, przepisy regulujące status zastępcy IOD (art. 11a u.o.d.o.) zostały wprowadzone dopiero nowelizacją u.o.d.o., która weszła w życie 4 maja 2019 r., czyli niemal rok po wprowadzeniu RODO.

Wyznaczenie i status zastępcy IOD

Zgodnie ze wskazanym wyżej art. 11a u.o.d.o. podmiot, który wyznaczył IOD, może wyznaczyć osobę zastępującą IOD w czasie jego nieobecności. W związku z wykonywaniem obowiązków inspektora w czasie jego nieobecności do osoby go zastępującej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące inspektora.

Zgodnie zatem z polską u.o.d.o. zastępca IOD ma ten sam status co IOD, jeśli działa podczas jego nieobecności. Oznacza to przede wszystkim, że wyznaczenie zastępcy IOD pozwala na zachowanie ciągłości działań IOD i zapewnia osobę pełniącą tę funkcję także podczas nieobecności IOD. Nawet w trakcie urlopu osoby pełniącej funkcję IOD lub jej przebywania na zwolnieniu chorobowym itd., zawsze w organizacji będzie obecna osoba mogąca pełnić zadania IOD.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w tych podmiotach, które realizują duże projekty związane z przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem nowych technologii (np. wdrożenie nowego oprogramowania albo stworzeniem aplikacji na smartfona). W takich sytuacjach zazwyczaj konieczne jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, a następnie monitorowanie jej wykonania. Nieobecność IOD mogłaby doprowadzić do opóźnienia realizacji projektu, co z punktu biznesowego zazwyczaj jest kosztowne i nieakceptowalne dla administratora danych. Stała obecność osoby, która pełni zadania IOD, pozwala na zapewnienie płynności w realizacji zadań administratora danych.

Dr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem