Kiedy nie trzeba wywiązywać się z obowiązku informacyjnego

Przekazanie klauzuli informacyjnej jest jednym z podstawowych obowiązków administratora danych, który pozyskuje dane osobowe. Przepisy RODO bardzo szczegółowo określają, kiedy i jakie informacje powinny zostać przekazane osobom, których dane dotyczą.

W przepisach RODO wyróżnia się dwie sytuacje, kiedy administrator danych powinien spełnić obowiązek informacyjny, tj. art. 13 RODO, czyli w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, oraz art. 14 RODO, czyli w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. W obu tych sytuacjach przewidziane są jednak wyjątki, kiedy administrator danych nie musi spełniać obowiązku informacyjnego.

Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

W sytuacji, w której dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przepisy RODO przewidują tylko jeden wyjątek pozwalający na odstępstwo od konieczności przekazania klauzuli informacyjnej.

WAŻNE!
W art. 13 ust. 4 RODO przewidziano jedyny w tym przepisie wyjątek pozwalający na odstępstwo od konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego. Zgodnie z tym przepisem administrator danych nie musi przekazywać informacji wynikających z art. 13 ust. 1–3 RODO, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Powyższe oznacza, że administrator danych nie musi ponownie przekazywać klauzuli informacyjnej osobom, których dane dotyczą, jeżeli osoby te z taką klauzulą już się zapoznały, a nie zaszły takie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych, które powodowałyby zmianę jej treści. Jeżeli zatem doszło do zmiany np. celu przetwarzania danych osobowych albo okresu ich przechowywania, trzeba ponownie przekazać klauzulę informacyjną tym samym osobom, które już ją otrzymały.

Należy przy tym zaznaczyć, że ciężar wykazania, że osoba, której dane dotyczą, już dysponuje informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej, spoczywa na administratorze danych. Musi on być w stanie wykazać, w sposób obiektywny, że rzeczywiście osoba, której dane dotyczą, dysponuje informacjami wynikającymi z art. 13 RODO. Administrator danych nie może oprzeć się wyłącznie na swoim subiektywnym odczuciu, że osoba, której dane są przetwarzane, powinna „to wiedzieć”, ale musi być w stanie wykazać, kiedy i w jakich okolicznościach osoba, której dane przetwarza, zapoznała się z konkretnymi informacjami wynikającymi z klauzuli informacyjnej, np. nie wystarczy, że pracodawca wskaże, że w zakładzie pracy zamontował kamery i przyjmie, że skoro nie są ukryte i je widać, to wszyscy pracownicy wiedzą o stosowanym monitoringu, lecz musi być w stanie wykazać, że każdy pracownik otrzymał pisemną informację o zasadach stosowanego w zakładzie pracy monitoringu.

Zbieranie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – art. 14 RODO

Więcej wyjątków od obowiązku informacyjnego zawarto w art. 14 RODO, który odnosi się do pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 RODO, administrator danych nie musi przekazywać informacji wynikających z art. 14 ust. 1–4 RODO, gdy – i w zakresie, w jakim:

  • osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (z tym że w tym przypadku, podobnie jak wskazano wyżej, administrator danych musi być w stanie wykazać, że rzeczywiście osoba ta dysponuje tymi informacjami, nie można opierać się wyłącznie na subiektywnym przekonaniu administratora danych o stanie wiedzy osób, których dane dotyczą),
  • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statys­tycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w RODO,
  • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą,
  • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem